ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 12/07/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
271 12/07/2561 15:57:32 MB10817 27497 เด็กชายธนภัทร สุขเกษม 1/ 7 3
270 12/07/2561 15:08:20 MB11008 27689 เด็กหญิงศศิรัตน์ กลิ่นอ้ม 1/11 3
269 12/07/2561 15:02:16 MB10806 27487 เด็กหญิงวรกมล หึกขุนทด 1/ 6 3
268 12/07/2561 15:01:33 MB10753 27434 เด็กหญิงนภิสา ครุฑธะกะ 1/ 5 3
267 12/07/2561 15:01:25 MB10797 27478 เด็กหญิงธิดานาขวัญ อยู่กระทุ่ม 1/ 6 3
266 12/07/2561 15:01:06 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 1/ 6 3
265 12/07/2561 15:00:58 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 1/ 4 3
264 12/07/2561 15:00:25 MB10579 27259 เด็กชายพิศิษฐ์ หาสุข 1/ 1 3
263 12/07/2561 15:00:17 MB10576 27256 เด็กชายธีรภัทร์ แสงโคตร 1/ 1 3
262 12/07/2561 15:00:11 MB10581 27261 เด็กชายภาสกร รอดแจ่ม 1/ 1 3
261 12/07/2561 15:00:02 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 1/12 3
260 12/07/2561 14:59:53 MB11051 27733 เด็กหญิงอินทิรา วงศ์รักษ์ 1/12 3
259 12/07/2561 14:59:48 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 1/12 3
258 12/07/2561 14:56:26 MB10797 27478 เด็กหญิงธิดานาขวัญ อยู่กระทุ่ม 1/ 6 3
257 12/07/2561 13:33:06 MB11039 27721 เด็กหญิงฑิฆัมพร ปรีชานนท์ 1/12 3
256 12/07/2561 13:33:05 MB11039 27721 เด็กหญิงฑิฆัมพร ปรีชานนท์ 1/12 3
255 12/07/2561 13:33:04 MB11039 27721 เด็กหญิงฑิฆัมพร ปรีชานนท์ 1/12 3
254 12/07/2561 13:32:51 MB11036 27718 เด็กหญิงจิณัฐตา สีสมุทร 1/12 3
253 12/07/2561 13:26:46 MB11048 27730 เด็กหญิงศศิชา ผึ่งสิงห์ 1/12 3
252 12/07/2561 13:26:37 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 1/12 3
251 12/07/2561 13:26:33 MB11047 27729 เด็กหญิงวราลักษณ์ โสภากุล 1/12 3
250 12/07/2561 13:26:30 MB11034 27716 เด็กหญิงกัลยา โสไกร 1/12 3
249 12/07/2561 13:19:29 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 1/12 3
248 12/07/2561 13:19:16 MB11021 27703 เด็กชายธีรภัทร คำแพง 1/12 3
247 12/07/2561 13:19:07 MB11016 27698 เด็กชายชยากร เอี่ยมสอาด 1/12 3
246 12/07/2561 13:18:59 MB11031 27713 เด็กชายศุภกร จันทร์งาม 1/12 3
245 12/07/2561 13:18:49 MB11019 27701 เด็กชายณภัทร หลงมาศ 1/12 3
244 12/07/2561 13:18:44 MB11015 27697 เด็กชายจิรพงศ์ กลิ่นจันทร์ 1/12 3
243 12/07/2561 13:18:37 MB11017 27699 เด็กชายชัยพัฒน์ ศิลป 1/12 3
242 12/07/2561 13:18:33 MB11026 27708 เด็กชายพลากร สุริยนต์ 1/12 3
241 12/07/2561 13:18:30 MB11024 27706 เด็กชายพงศธร ลักษณะผ่อง 1/12 3
240 12/07/2561 13:18:26 MB11025 27707 เด็กชายพรปวีณ์ ศรียางนอก 1/12 3
239 12/07/2561 13:18:18 MB11049 27731 เด็กหญิงสุวีรยา เที่ยงธรรม 1/12 3
238 12/07/2561 13:18:16 MB11054 27736 เด็กหญิงโสภาวรรณ์ กิจวิถี 1/12 3
237 12/07/2561 13:18:08 MB11052 27734 เด็กหญิงอิสริยา โสตถิบุรุษ 1/12 3
236 12/07/2561 13:18:03 MB11040 27722 เด็กหญิงนริศรา พรมจารี 1/12 3
235 12/07/2561 13:17:58 MB11050 27732 เด็กหญิงอมรรัตน์ สบายใจ 1/12 3
234 12/07/2561 13:17:52 MB11037 27719 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เอี่ยมเอกอุดม 1/12 3
233 12/07/2561 13:15:09 MB11046 27728 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมพอง 1/12 3
232 12/07/2561 13:15:04 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 1/12 3
231 12/07/2561 12:25:16 MB10654 27335 เด็กชายณัฏฐ์สิทธิ์ วงษ์เกลี้ยง 1/ 3 3
230 12/07/2561 12:18:07 MB10693 27373 เด็กหญิงแก้วตา โสดา 1/ 3 3
229 12/07/2561 12:17:35 MB10684 27364 เด็กหญิงพรสิริภา พ่วงแพ 1/ 3 3
228 12/07/2561 12:17:32 MB10678 27359 เด็กหญิงณัฐธนิชา สายสุด 1/ 3 3
227 12/07/2561 12:17:29 MB10682 27362 เด็กหญิงธิติกาล จันบง 1/ 3 3
226 12/07/2561 12:17:25 MB10690 27370 เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 1/ 3 3
225 12/07/2561 12:17:19 MB10685 27365 เด็กหญิงพัชชรา ดำรงรักค์รักษ์ 1/ 3 3
224 12/07/2561 12:16:48 MB10671 27352 เด็กชายไทคิ ทาเคชิตะ 1/ 3 3
223 12/07/2561 12:16:41 MB10659 27340 เด็กชายปวิช พบเกษมศานติ์ 1/ 3 3
222 12/07/2561 12:15:30 MB10692 27372 เด็กหญิงสุกัณยา ปานเนียม 1/ 3 3
221 12/07/2561 12:15:24 MB10658 27339 เด็กชายบัญชา กุลเกตุ 1/ 3 3
220 12/07/2561 12:15:15 MB10668 27349 เด็กชายอภิสิทธิ์ แย้มเมืองไชย 1/ 3 3
219 12/07/2561 12:15:10 MB10669 27350 เด็กชายเฉลิมเกียรติ อินทร์ทรัพย์ 1/ 3 3
218 12/07/2561 12:15:02 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 1/ 3 3
217 12/07/2561 12:14:57 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 1/ 3 3
216 12/07/2561 12:14:52 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 1/ 3 3
215 12/07/2561 12:14:47 MB10660 27341 เด็กชายภัทรดนัย เผือกกลาง 1/ 3 3
214 12/07/2561 12:14:42 MB10655 27336 เด็กชายทวิวัฒน์ มีสธรรม 1/ 3 3
213 12/07/2561 12:14:37 MB10667 27348 เด็กชายอภิชาติ เชื่อเผือก 1/ 3 3
212 12/07/2561 12:14:29 MB10677 27358 เด็กหญิงณัฐธนิชา สายสุด 1/ 3 3
211 12/07/2561 12:14:15 MB10663 27344 เด็กชายภาณุวิชญ์ ชัยเจริญ 1/ 3 3
210 12/07/2561 12:14:10 MB10663 27344 เด็กชายภาณุวิชญ์ ชัยเจริญ 1/ 3 3
209 12/07/2561 12:14:02 MB10656 27337 เด็กชายธนภัทร อ่อนนิ่ม 1/ 3 3
208 12/07/2561 12:13:15 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 1/ 3 3
207 12/07/2561 12:10:29 MB10661 27342 ภัทรวัต เผื่อนอุดม 1/ 3 3
206 12/07/2561 12:06:30 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 1/ 7 3
205 12/07/2561 12:05:46 MB10836 27516 เด็กหญิงปรีญานันท์ ปัญญะปูน 1/ 7 3
204 12/07/2561 12:05:40 MB10675 27356 เด็กหญิงจงผกา ผ่านสำแดง 1/ 3 3
203 12/07/2561 12:04:15 MB10676 27357 เด็กหญิงชุดาภา ยางทอง 1/ 3 3
202 12/07/2561 12:01:17 MB10794 27475 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ช่วยดับโรค 1/ 6 3
201 12/07/2561 12:01:00 MB00000 27330 1/ 2 3
200 12/07/2561 11:59:43 MB10635 27316 เด็กหญิงชนิสรา บัวเสี่ยน 1/ 2 3
199 12/07/2561 11:58:51 MB10794 27475 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ช่วยดับโรค 1/ 6 3
198 12/07/2561 11:56:53 MB10783 27464 เด็กชายรพีภัทร สู่สุข 1/ 6 3
197 12/07/2561 11:56:49 MB10773 27454 เด็กชายกิตติกวิน คชเถื่อน 1/ 6 3
196 12/07/2561 11:56:44 MB10780 27461 เด็กชายนภดล ภาสพันธุ 1/ 6 3
195 12/07/2561 11:56:29 MB10848 27528 เด็กหญิงหรรยดา แสนเพ็ญ 1/ 7 3
194 12/07/2561 11:55:51 MB10970 27651 เด็กหญิงอรณิชา สุขนา 1/10 3
193 12/07/2561 11:55:46 MB11048 27730 เด็กหญิงศศิชา ผึ่งสิงห์ 1/12 3
192 12/07/2561 11:55:38 MB11047 27729 เด็กหญิงวราลักษณ์ โสภากุล 1/12 3
191 12/07/2561 11:55:32 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 1/ 1 3
190 12/07/2561 11:55:27 MB10838 27518 เด็กหญิงปุณยวีร์ นาคน้อย 1/ 7 3
189 12/07/2561 11:55:22 MB10845 27525 เด็กหญิงศิรดา นันทกิจกำธร 1/ 7 3
188 12/07/2561 11:55:18 MB10840 27520 เด็กหญิงพัชราภา พิทักษ์วงษ์ 1/ 7 3
187 12/07/2561 11:55:15 MB10843 27523 เด็กหญิงวริศรา ศรีสุขใส 1/ 7 3
186 12/07/2561 11:55:06 MB10632 27313 เด็กหญิงกรวรรณ พานทอง 1/ 2 3
185 12/07/2561 11:55:01 MB10639 27320 เด็กหญิงดารัตน์ จังอินทร์ 1/ 2 3
184 12/07/2561 11:54:57 MB10650 27331 เด็กหญิงสุภัสสรา บุญกระจ่าง 1/ 2 3
183 12/07/2561 11:54:41 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 1/ 7 3
182 12/07/2561 11:54:35 MB11034 27716 เด็กหญิงกัลยา โสไกร 1/12 3
181 12/07/2561 11:54:31 MB10742 27423 เด็กชายพรชัย วงศ์เวศ 1/ 5 3
180 12/07/2561 11:54:29 MB10746 27427 เด็กชายศุภวิชญ์ ชุ่มจิตร์ 1/ 5 3
179 12/07/2561 11:54:25 MB10736 27417 เด็กชายนครินทร์ อยู่โค 1/ 5 3
178 12/07/2561 11:54:19 MB10900 27581 เด็กชายปกรณ์ สถิตย์ 1/ 9 3
177 12/07/2561 11:54:13 MB10743 27424 เด็กชายพลชัยวัฒน์ หวานใจ 1/ 5 3
176 12/07/2561 11:54:07 MB10739 27420 เด็กชายปธิพัฒน์ นามวงค์ 1/ 5 3
175 12/07/2561 11:54:02 MB11044 27726 เด็กหญิงปวิณากร เอี่ยมเฟื่อง 1/12 3
174 12/07/2561 11:53:57 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 1/12 3
173 12/07/2561 11:53:50 MB11043 27725 เด็กหญิงปรียานุช สีเปีย 1/12 3
172 12/07/2561 11:53:46 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 1/12 3
171 12/07/2561 11:53:44 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 1/12 3
170 12/07/2561 11:53:40 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 1/ 7 3
169 12/07/2561 11:53:21 MB10899 27580 เด็กชายธีระยุทธ ผุดผ่อง 1/ 9 3
168 12/07/2561 11:53:06 MB10970 27651 เด็กหญิงอรณิชา สุขนา 1/10 3
167 12/07/2561 11:51:24 MB10673 27354 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ราชเสนา 1/ 3 3
166 12/07/2561 11:51:20 MB10852 27532 เด็กหญิงอารยา ศรีฉ่ำ 1/ 7 3
165 12/07/2561 11:51:16 MB10684 27364 เด็กหญิงพรสิริภา พ่วงแพ 1/ 3 3
164 12/07/2561 11:51:11 MB10683 27363 เด็กหญิงปริณดา ผิผ่ววนอก 1/ 3 3
163 12/07/2561 11:50:52 MB10657 27338 เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิถาวร 1/ 3 3
162 12/07/2561 11:50:37 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 1/ 3 3
161 12/07/2561 11:50:03 MB10848 27528 เด็กหญิงหรรยดา แสนเพ็ญ 1/ 7 3
160 12/07/2561 11:49:57 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 1/ 1 3
159 12/07/2561 11:49:52 MB10916 27597 เด็กหญิงจรัชญา ชัยโชติ 1/ 9 3
158 12/07/2561 11:49:44 MB10604 27285 เด็กหญิงวิชญาดา ทองนาเมือง 1/ 1 3
157 12/07/2561 11:49:39 MB10618 27299 เด็กชายทรงยศ พลูพร้อม 1/ 2 3
156 12/07/2561 11:49:34 MB10615 27296 เด็กชายณรงศ์ศักดิ์ ตอศรี 1/ 2 3
155 12/07/2561 11:49:29 MB10619 27300 เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ซื้อ 1/ 2 3
154 12/07/2561 11:49:24 MB10614 27295 เด็กชายฐปนัท ทุมทา 1/ 2 3
153 12/07/2561 11:47:51 MB10931 27612 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ทองนำ 1/ 9 3
152 12/07/2561 11:46:38 MB10867 27547 เด็กชายสันติ รื่นระรวย 1/ 8 3
151 12/07/2561 11:46:15 MB10610 27291 เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปิง 1/ 1 3
150 12/07/2561 11:46:12 MB10589 27270 เด็กหญิงกนกวรรณ มาระเนตร 1/ 1 3
149 12/07/2561 11:45:28 MB10867 27547 เด็กชายสันติ รื่นระรวย 1/ 8 3
148 12/07/2561 11:45:18 MB10832 27512 เด็กหญิงญาณิน มัทวาธิ 1/ 7 3
147 12/07/2561 11:45:13 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 1/ 7 3
146 12/07/2561 11:45:06 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 1/ 7 3
145 12/07/2561 11:44:59 MB10848 27528 เด็กหญิงหรรยดา แสนเพ็ญ 1/ 7 3
144 12/07/2561 11:44:57 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 1/ 9 3
143 12/07/2561 11:44:51 MB10680 27360 เด็กหญิงณิชชยากรณ์ ชัยสิทธิ์ 1/ 3 3
142 12/07/2561 11:44:44 MB10674 27355 เด็กหญิงกิตติมา คำสาลา 1/ 3 3
141 12/07/2561 11:44:33 MB10672 27353 เด็กหญิงกัลยพร ตนพิมาย 1/ 3 3
140 12/07/2561 11:44:23 MB10687 27367 เด็กหญิงพิชญาภา ไชยชาย 1/ 3 3
139 12/07/2561 11:43:54 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 1/ 1 3
138 12/07/2561 11:43:41 MB10877 27558 เด็กหญิงชาลิณี อุสหะพันธ์ 1/ 8 3
137 12/07/2561 11:43:37 MB10888 27569 เด็กหญิงวิชิตา ศรีสอน 1/ 8 3
136 12/07/2561 11:43:27 MB10876 27557 เด็กหญิงชลธิชา พันธุรัตน์ 1/ 8 3
135 12/07/2561 11:43:22 MB10660 27341 เด็กชายภัทรดนัย เผือกกลาง 1/ 3 3
134 12/07/2561 11:43:14 MB10669 27350 เด็กชายเฉลิมเกียรติ อินทร์ทรัพย์ 1/ 3 3
133 12/07/2561 11:42:54 MB10888 27569 เด็กหญิงวิชิตา ศรีสอน 1/ 8 3
132 12/07/2561 11:41:48 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 1/ 9 3
131 12/07/2561 11:41:42 MB10870 27551 เด็กชายเกรียงศักดิ์ สุดใจ 1/ 8 3
130 12/07/2561 11:41:30 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 1/10 3
129 12/07/2561 11:40:31 MB10931 27612 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ทองนำ 1/ 9 3
128 12/07/2561 11:40:21 MB10870 27551 เด็กชายเกรียงศักดิ์ สุดใจ 1/ 8 3
127 12/07/2561 11:39:58 MB10705 27385 เด็กชายภานุสรณ์ อารีย์ 1/ 4 3
126 12/07/2561 11:39:55 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 1/ 2 3
125 12/07/2561 11:39:50 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 1/ 2 3
124 12/07/2561 11:39:44 MB10645 27326 เด็กหญิงปานวาด มณีนพคุณ 1/ 2 3
123 12/07/2561 11:39:37 MB10662 27343 เด็กชายภาณุพงศ์ โปร่งจิต 1/ 3 3
122 12/07/2561 11:39:32 MB10653 27334 เด็กชายกิตติธัช หริรักษ์ 1/ 3 3
121 12/07/2561 11:39:14 MB10916 27597 เด็กหญิงจรัชญา ชัยโชติ 1/ 9 3
120 12/07/2561 11:39:07 MB10931 27612 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ทองนำ 1/ 9 3
119 12/07/2561 11:39:02 MB10665 27346 เด็กชายวัฒนา แผ่นทอง 1/ 3 3
118 12/07/2561 11:38:56 MB10600 27281 เด็กหญิงปรียานุช พูลพร้อม 1/ 1 3
117 12/07/2561 11:38:52 MB10603 27284 เด็กหญิงวรรณพร วงษ์แดง 1/ 1 3
116 12/07/2561 11:38:49 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 1/10 3
115 12/07/2561 11:38:41 MB10670 27351 เด็กชายเดชาวัต เอี่ยมเฟื่อง 1/ 3 3
114 12/07/2561 11:38:34 MB10666 27347 เด็กชายสรศักดิ์ ภู่ศรี 1/ 3 3
113 12/07/2561 11:38:30 MB10663 27344 เด็กชายภาณุวิชญ์ ชัยเจริญ 1/ 3 3
112 12/07/2561 11:38:24 MB10668 27349 เด็กชายอภิสิทธิ์ แย้มเมืองไชย 1/ 3 3
111 12/07/2561 11:38:16 MB10664 27345 เด็กชายวชิระ สร้อยสระคู 1/ 3 3
110 12/07/2561 11:38:05 MB10655 27336 เด็กชายทวิวัฒน์ มีสธรรม 1/ 3 3
109 12/07/2561 11:37:55 MB10658 27339 เด็กชายบัญชา กุลเกตุ 1/ 3 3
108 12/07/2561 11:37:23 MB11042 27724 เด็กหญิงปชาดา พันธุ์จันทร์ 1/12 3
107 12/07/2561 11:37:14 MB11039 27721 เด็กหญิงฑิฆัมพร ปรีชานนท์ 1/12 3
106 12/07/2561 11:36:23 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 1/ 3 3
105 12/07/2561 11:36:17 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 1/ 3 3
104 12/07/2561 11:36:10 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 1/ 3 3
103 12/07/2561 11:36:06 MB10989 27670 เด็กชายภัทรนันท์ หล้าเวียง 1/11 3
102 12/07/2561 11:35:32 MB10661 27342 ภัทรวัต เผื่อนอุดม 1/ 3 3
101 12/07/2561 11:35:26 MB10944 27625 เด็กชายภาณุพงศ์ เชื่อมวงษ์ 1/10 3
100 12/07/2561 11:35:16 MB10947 27628 เด็กชายภูรินัฐ ฐิติพิพัฒน์ไชย 1/10 3
99 12/07/2561 11:35:00 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 1/ 3 3
98 12/07/2561 11:28:34 MB10594 27275 เด็กหญิงจุฑามาศ หุ่นแจ้ง 1/ 1 3
97 12/07/2561 11:28:32 MB10595 27276 เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุหลาบกุลี 1/ 1 3
96 12/07/2561 09:47:16 MB10794 27475 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ช่วยดับโรค 1/ 6 3
95 12/07/2561 09:47:13 MB10796 27477 เด็กหญิงณิชา แจ่มสว่าง 1/ 6 3
94 12/07/2561 09:47:08 MB10804 27485 เด็กหญิงรัตติกาล เกิดแก้ว 1/ 6 3
93 12/07/2561 09:47:03 MB10805 27486 เด็กหญิงวรกมล บุญศรี 1/ 6 3
92 12/07/2561 09:46:35 MB10802 27483 เด็กหญิงภัทรวดี โสชาติ 1/ 6 3
91 12/07/2561 09:46:31 MB10797 27478 เด็กหญิงธิดานาขวัญ อยู่กระทุ่ม 1/ 6 3
90 12/07/2561 09:46:27 MB10791 27472 เด็กหญิงกชกร แคนน้ำ 1/ 6 3
89 12/07/2561 09:46:23 MB10792 27473 เด็กหญิงคุณารักษ์ จะรอนรัมย์ 1/ 6 3
88 12/07/2561 09:46:19 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 1/ 6 3
87 12/07/2561 09:46:10 MB10800 27481 เด็กหญิงปานชนก จั่นนิล 1/ 6 3
86 12/07/2561 09:46:05 MB10808 27489 เด็กหญิงวรกานดา เบ้าทอง 1/ 6 3
85 12/07/2561 09:46:01 MB10793 27474 เด็กหญิงจีรวรรณ ไทรป้อง 1/ 6 3
84 12/07/2561 09:45:54 MB10812 27492 เด็กหญิงอารีรัตน์ สุวรรณสิงห์ 1/ 6 3
83 12/07/2561 09:45:47 MB10803 27484 เด็กหญิงยอดชีวัน คณโฑมุกข์ 1/ 6 3
82 12/07/2561 09:45:39 MB10795 27476 เด็กหญิงณภัทร สมมั่น 1/ 6 3
81 12/07/2561 09:45:22 MB10811 27491 เด็กหญิงอรวรรณ คำสัตย์ 1/ 6 3
80 12/07/2561 09:45:16 MB10810 27490 เด็กหญิงสุนิษา ทองสุข 1/ 6 3
79 12/07/2561 09:45:11 MB10807 27488 เด็กหญิงวรกานดา เบ้าทอง 1/ 6 3
78 12/07/2561 09:45:06 MB10806 27487 เด็กหญิงวรกมล หึกขุนทด 1/ 6 3
77 12/07/2561 09:45:02 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 1/ 6 3
76 12/07/2561 09:44:56 MB10787 27468 เด็กชายอนุชา แก้วระวัง 1/ 6 3
75 12/07/2561 09:44:50 MB10784 27465 เด็กชายวายุ ใจว่อง 1/ 6 3
74 12/07/2561 09:44:43 MB10785 27466 เด็กชายวีระพร พันเดช 1/ 6 3
73 12/07/2561 09:44:36 MB10786 27467 เด็กชายศุภวัทน์ ขันชะนะ 1/ 6 3
72 12/07/2561 09:44:25 MB10778 27459 เด็กชายทศพล โคตคำ 1/ 6 3
71 12/07/2561 09:44:20 MB10788 27469 เด็กชายอนุสิทธิ์ เขียวเชย 1/ 6 3
70 12/07/2561 09:44:16 MB10776 27457 เด็กชายชัยณรงค์ รัตนนท์ 1/ 6 3
69 12/07/2561 09:44:10 MB10782 27463 เด็กชายพิษณุ เตร์มี 1/ 6 3
68 12/07/2561 09:44:03 MB10789 27470 เด็กชายอภิวัฒน์ สุมมาตย์ 1/ 6 3
67 12/07/2561 09:43:58 MB10789 27470 เด็กชายอภิวัฒน์ สุมมาตย์ 1/ 6 3
66 12/07/2561 09:43:52 MB10774 27455 เด็กชายชยังกูร สิงห์ตุ้ย 1/ 6 3
65 12/07/2561 09:43:48 MB10777 27458 เด็กชายณัฐวุฒิ ห่วงพวง 1/ 6 3
64 12/07/2561 09:43:46 MB10777 27458 เด็กชายณัฐวุฒิ ห่วงพวง 1/ 6 3
63 12/07/2561 09:43:42 MB10779 27460 เด็กชายธนกร พรสวัสดิ์ 1/ 6 3
62 12/07/2561 09:43:29 MB10781 27462 เด็กชายพงศภัค อำภัย 1/ 6 3
61 12/07/2561 09:43:21 MB10790 27471 เด็กชายเอกราช โสชาติ 1/ 6 3
60 12/07/2561 09:43:16 MB10775 27456 เด็กชายชัชวาล ชะไวริน 1/ 6 3
59 12/07/2561 09:42:53 MB10780 27461 เด็กชายนภดล ภาสพันธุ 1/ 6 3
58 12/07/2561 09:42:49 MB10773 27454 เด็กชายกิตติกวิน คชเถื่อน 1/ 6 3
57 12/07/2561 09:42:44 MB10783 27464 เด็กชายรพีภัทร สู่สุข 1/ 6 3
56 12/07/2561 09:29:40 MB10989 27670 เด็กชายภัทรนันท์ หล้าเวียง 1/11 3
55 12/07/2561 08:30:00 MB10997 27678 เด็กหญิงณัฐติญา มีสนม 1/11 3
54 12/07/2561 08:29:36 MB10994 27675 เด็กหญิงชนาทิพย์ ช้างป่าต้น 1/11 3
53 12/07/2561 08:13:35 MB10980 27661 เด็กชายณัฐพงษ์ กลิ่นโกสุม 1/11 3
52 12/07/2561 08:13:31 MB10988 27669 เด็กชายพงศภัค พันธุ 1/11 3
51 12/07/2561 08:13:27 MB10991 27672 เด็กชายวีรวัฒน์ ลึกสีทา 1/11 3
50 12/07/2561 08:13:23 MB10992 27673 เด็กชายสมมารถ วงษ์คำจันทร์ 1/11 3
49 12/07/2561 08:13:18 MB10990 27671 เด็กชายยศสรัส บุญมา 1/11 3
48 12/07/2561 08:13:05 MB10983 27664 เด็กชายธนากร มณีวงษ์ 1/11 3
47 12/07/2561 08:12:44 MB10984 27665 เด็กชายธีรเดช พรรคเจริญ 1/11 3
46 12/07/2561 08:12:39 MB10974 27655 เด็กชายกฤษฎากร มามี 1/11 3
45 12/07/2561 08:12:35 MB10986 27667 เด็กชายนวพล กองณรงค์ 1/11 3
44 12/07/2561 08:12:27 MB10985 27666 เด็กชายนวพงษ์ เพ็ญญะ 1/11 3
43 12/07/2561 08:12:21 MB10981 27662 เด็กชายณัฐภัทร วิวัฒนวุฒิชัยกุล 1/11 3
42 12/07/2561 08:11:58 MB10977 27658 เด็กชายขวัญชัย จำปาดิบ 1/11 3
41 12/07/2561 08:11:53 MB10978 27659 เด็กชายจิตติพัฒน์ ซิระเซ็น 1/11 3
40 12/07/2561 08:11:49 MB10979 27660 เด็กชายชนะนันท์ แก้วมณี 1/11 3
39 12/07/2561 08:11:45 MB10987 27668 เด็กชายปรมินทร์ รัตนะมูล 1/11 3
38 12/07/2561 08:11:39 MB10989 27670 เด็กชายภัทรนันท์ หล้าเวียง 1/11 3
37 12/07/2561 08:11:36 MB10982 27663 เด็กชายณัลฑวัฒน์ พูลสุข 1/11 3
36 12/07/2561 08:11:30 MB10975 27656 เด็กชายกฤษฎาพร จุนสม 1/11 3
35 12/07/2561 08:11:26 MB10998 27679 เด็กหญิงณัฐธิดา นิ่มนวล 1/11 3
34 12/07/2561 08:11:16 MB11008 27689 เด็กหญิงศศิรัตน์ กลิ่นอ้ม 1/11 3
33 12/07/2561 08:11:11 MB11013 27695 เด็กหญิงโยษิตา ปัดเทสัง 1/11 3
32 12/07/2561 08:11:06 MB10999 27680 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ พรมดวง 1/11 3
31 12/07/2561 08:11:03 MB11011 27692 เด็กหญิงสุภัสสรา ตองอ่อน 1/11 3
30 12/07/2561 08:10:58 MB11012 27693 เด็กหญิงอัญศยา ศิริพลมุข 1/11 3
29 12/07/2561 08:10:46 MB11010 27691 เด็กหญิงสิริยาภรณ์ อินปราง 1/11 3
28 12/07/2561 08:10:32 MB11005 27686 เด็กหญิงรัชชนก ศรีสุข 1/11 3
27 12/07/2561 08:10:24 MB11004 27685 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เฮ็งพร้อม 1/11 3
26 12/07/2561 08:10:14 MB11009 27690 เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิ์เจริญ 1/11 3
25 12/07/2561 08:10:10 MB10996 27677 เด็กหญิงฐิติมาพร บุญหวัง 1/11 3
24 12/07/2561 08:10:06 MB10995 27676 เด็กหญิงชมจันทร์ โพธิ์ภักดี 1/11 3
23 12/07/2561 08:10:02 MB11007 27688 เด็กหญิงวลีพร ศัพทเสวี 1/11 3
22 12/07/2561 08:09:48 MB11011 27692 เด็กหญิงสุภัสสรา ตองอ่อน 1/11 3
21 12/07/2561 08:09:39 MB11001 27682 เด็กหญิงปกิตตา เดชพละ 1/11 3
20 12/07/2561 08:09:33 MB11000 27681 เด็กหญิงนัชชา กันสุข 1/11 3
19 12/07/2561 08:09:25 MB10993 27674 เด็กหญิงจิรัฎฐนันท์ เหมสุวรรณ 1/11 3
18 12/07/2561 08:09:12 MB11003 27684 เด็กหญิงพัชรี เม่นสุวรรณ์ 1/11 3
17 12/07/2561 08:09:04 MB11002 27683 เด็กหญิงปิยธิดา ยอดบุรุษ 1/11 3
16 12/07/2561 07:42:52 MB10836 27516 เด็กหญิงปรีญานันท์ ปัญญะปูน 1/ 7 3
15 12/07/2561 07:40:43 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 1/ 7 3
14 12/07/2561 07:39:36 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 1/ 7 3
13 12/07/2561 07:39:31 MB10975 27656 เด็กชายกฤษฎาพร จุนสม 1/11 3
12 12/07/2561 07:39:27 MB10999 27680 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ พรมดวง 1/11 3
11 12/07/2561 07:39:20 MB11045 27727 เด็กหญิงปัณรส แก้วลัดดา 1/12 3
10 12/07/2561 07:38:26 MB11051 27733 เด็กหญิงอินทิรา วงศ์รักษ์ 1/12 3
9 12/07/2561 07:38:21 MB11045 27727 เด็กหญิงปัณรส แก้วลัดดา 1/12 3
8 12/07/2561 07:38:13 MB10755 27436 เด็กหญิงปัณฑิตา หาญวิชา 1/ 5 3
7 12/07/2561 07:38:09 MB11013 27695 เด็กหญิงโยษิตา ปัดเทสัง 1/11 3
6 12/07/2561 07:37:27 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 1/ 9 3
5 12/07/2561 07:36:10 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 1/ 9 3
4 12/07/2561 07:35:32 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 1/ 9 3
3 12/07/2561 07:35:15 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 1/ 9 3
2 12/07/2561 07:33:40 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 1/ 9 3
1 12/07/2561 07:18:37 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 1/ 1 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software