ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 12/07/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
27 12/07/2562 13:08:20 MB09306 26177 นางสาวองค์อร จันเครือเกิด 4/ 9 3
26 12/07/2562 13:08:17 MB09309 26180 นางสาวอุษณียาภรณ์ สุขเกษม 4/ 9 3
25 12/07/2562 13:08:11 MB09335 26206 นางสาวตริยาภรณ์ แข็งกระบือ 4/ 9 3
24 12/07/2562 13:07:57 MB09045 25924 นายปัญจพล นะธะศิริ 4/ 1 3
23 12/07/2562 13:07:49 MB09042 25921 นายณัฐพัชญ์ จิรโชติภาณุวงศ์ 4/ 1 3
22 12/07/2562 13:07:47 MB09039 25918 นายชวกร สุทธิชลสกุล 4/ 1 3
21 12/07/2562 13:07:43 MB11547 26559 นางสาวฐิติมนต์ ดีสะท้าน 4/ 1 3
20 12/07/2562 13:07:37 MB09345 26217 นางสาวภัทราภรณ์ จันทรา 4/ 1 3
19 12/07/2562 13:07:34 MB09350 26221 นางสาววนัชพร แสนแก้ว 4/ 1 3
18 12/07/2562 12:53:08 MB09297 26168 นางสาวพลอยรัตนา ศรสวรรค์ 4/ 3 3
17 12/07/2562 12:44:06 MB09301 26172 นางสาววัลลิภา มีแก้ว 4/ 4 3
16 12/07/2562 12:44:06 MB09301 26172 นางสาววัลลิภา มีแก้ว 4/ 4 3
15 12/07/2562 12:43:58 MB09292 26163 นางสาวธนาภรณ์ ผมงาม 4/ 6 3
14 12/07/2562 12:43:39 MB09311 26182 นางสาวเนตรนภา ขยันหา 4/ 5 3
13 12/07/2562 12:43:16 MB09335 26206 นางสาวตริยาภรณ์ แข็งกระบือ 4/ 9 3
12 12/07/2562 12:43:12 MB09309 26180 นางสาวอุษณียาภรณ์ สุขเกษม 4/ 9 3
11 12/07/2562 12:43:06 MB09306 26177 นางสาวองค์อร จันเครือเกิด 4/ 9 3
10 12/07/2562 12:42:23 MB09345 26217 นางสาวภัทราภรณ์ จันทรา 4/ 1 3
9 12/07/2562 12:42:18 MB09350 26221 นางสาววนัชพร แสนแก้ว 4/ 1 3
8 12/07/2562 12:38:59 MB11547 26559 นางสาวฐิติมนต์ ดีสะท้าน 4/ 1 3
7 12/07/2562 12:38:20 MB09042 25921 นายณัฐพัชญ์ จิรโชติภาณุวงศ์ 4/ 1 3
6 12/07/2562 12:38:17 MB09045 25924 นายปัญจพล นะธะศิริ 4/ 1 3
5 12/07/2562 12:38:13 MB09039 25918 นายชวกร สุทธิชลสกุล 4/ 1 3
4 12/07/2562 12:33:17 MB09057 25936 นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ 4/ 2 3
3 12/07/2562 12:33:14 MB09442 26314 นางสาวสุภนิดา ชูเมือง 4/ 2 3
2 12/07/2562 12:33:11 MB09446 26318 นางสาวเกศกนก สอาดเอี่ยม 4/ 2 3
1 12/07/2562 12:33:07 MB09326 26197 นางสาวเด็กหญิงจารุภัทร บุญจันอัด 4/ 2 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software