ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 12/07/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
24 12/07/2562 15:52:53 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
23 12/07/2562 15:50:35 MB07740 25288 นางสาวโชติรัศมิ์ ลิ้มทัศไนยกุล 5/ 1 3
22 12/07/2562 15:50:30 MB10394 27749 นางสาวสมมาตร เตียนพลกรัง 5/ 1 3
21 12/07/2562 15:11:57 MB07740 25288 นางสาวโชติรัศมิ์ ลิ้มทัศไนยกุล 5/ 1 3
20 12/07/2562 15:11:35 MB08135 25681 นางสาวกนกวรรณ สมมั่น 5/ 1 3
19 12/07/2562 14:49:16 MB08000 25546 นางสาวฉัตรมณี พฤกษ์อำนวย 5/ 1 3
18 12/07/2562 14:25:56 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
17 12/07/2562 14:20:11 MB07705 25253 นายวุฒิภัทร สาระไชย 5/ 1 3
16 12/07/2562 14:05:14 MB07715 25263 นางสาวจิตรกัญญา เสรักษา 5/ 1 3
15 12/07/2562 14:00:01 MB08147 25693 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ 5/ 3 3
14 12/07/2562 13:59:58 MB10424 27778 นางสาวสุธิดา หานุ 5/ 3 3
13 12/07/2562 13:59:54 MB10422 27776 นางสาวษมาพร ต้านกลางดอน 5/ 3 3
12 12/07/2562 13:31:38 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
11 12/07/2562 13:10:16 MB07715 25263 นางสาวจิตรกัญญา เสรักษา 5/ 1 3
10 12/07/2562 13:10:10 MB07735 25283 นางสาวสุดารัตน์ ศิลา 5/ 1 3
9 12/07/2562 13:10:07 MB08135 25681 นางสาวกนกวรรณ สมมั่น 5/ 1 3
8 12/07/2562 13:00:11 MB10520 27864 นางสาวสุจิตรา แก่นคง 5/ 8 3
7 12/07/2562 12:59:57 MB08147 25693 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ 5/ 3 3
6 12/07/2562 12:59:55 MB10424 27778 นางสาวสุธิดา หานุ 5/ 3 3
5 12/07/2562 12:58:42 MB08013 25559 นางสาวศิรประภา รักษาภักดี 5/ 1 3
4 12/07/2562 12:58:37 MB07702 25251 นายภานุพงศ์ กองพันธ์ 5/ 1 3
3 12/07/2562 12:30:40 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
2 12/07/2562 10:55:48 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
1 12/07/2562 09:45:38 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software