ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/02/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
23 14/02/2563 14:06:12 MB11206 28074 เด็กหญิงนันทิชา แผงนอก 2/ 4 3
22 14/02/2563 14:06:00 MB11133 28001 เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีสุขรุ่งโรจน์ 2/ 2 3
21 14/02/2563 14:05:47 MB11181 28049 เด็กหญิงเขมิกา ช่ออุบล 2/ 3 3
20 14/02/2563 14:05:39 MB11182 28050 เด็กหญิงเเพรวา เเสนพินิจ 2/ 0 3
19 14/02/2563 14:05:28 MB11184 28052 เด็กชายกวิน วงษาเทียม 2/ 4 3
18 14/02/2563 14:05:23 MB11218 28086 เด็กหญิงสโรชา เงินกลม 2/ 4 3
17 14/02/2563 14:05:09 MB11226 28094 เด็กชายคลองลาภ อ่อนธานี 2/ 5 3
16 14/02/2563 14:04:58 MB11206 28074 เด็กหญิงนันทิชา แผงนอก 2/ 4 3
15 14/02/2563 14:04:50 MB11204 28072 เด็กหญิงณฐพร ด้วงรักษา 2/ 4 3
14 14/02/2563 12:17:29 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 2/ 6 3
13 14/02/2563 12:17:28 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 2/ 6 3
12 14/02/2563 12:17:27 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 2/ 6 3
11 14/02/2563 12:17:27 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 2/ 6 3
10 14/02/2563 11:51:22 MB11212 28080 เด็กหญิงพิราภรณ์ อิ่มเกษม 2/ 4 3
9 14/02/2563 11:40:31 MB11220 28088 เด็กหญิงเจนจิรา แก่นทอง 2/ 4 3
8 14/02/2563 11:40:21 MB11513 28381 เด็กชายปิยะชัย เม่นทอง 2/12 3
7 14/02/2563 11:39:57 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
6 14/02/2563 11:37:24 MB11505 28373 เด็กชายณัฐกร ปลื้มมาก 2/12 3
5 14/02/2563 11:37:21 MB11518 28386 เด็กชายศุภชัย อินทวงศ์ 2/12 3
4 14/02/2563 11:37:13 MB11516 28384 เด็กชายวชิรพล ขุนนางจ่า 2/12 3
3 14/02/2563 11:37:10 MB11503 28371 เด็กชายฉางทอง นันทเสน 2/12 3
2 14/02/2563 11:36:22 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 2/ 6 3
1 14/02/2563 11:34:08 MB11520 28388 เด็กชายโชติพงศ์ ทองทัพ 2/12 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software