ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/02/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
45 14/02/2563 13:21:10 MB00000 27920 3/ 5 3
44 14/02/2563 13:21:09 MB00000 27920 3/ 5 3
43 14/02/2563 13:21:04 MB10900 27581 เด็กชายปกรณ์ สถิตย์ 3/ 9 3
42 14/02/2563 13:20:58 MB10753 27434 เด็กหญิงนภิสา ครุฑธะกะ 3/ 5 3
41 14/02/2563 13:20:46 MB10764 27445 เด็กหญิงสุณัฎฐา กุศลวงษ์ 3/ 5 3
40 14/02/2563 13:20:37 MB10756 27437 เด็กหญิงปาณิสรา ฮวดพรม 3/ 5 3
39 14/02/2563 12:07:24 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 3/ 4 3
38 14/02/2563 12:07:21 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 3/ 4 3
37 14/02/2563 12:07:10 MB10719 27400 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขดา 3/ 4 3
36 14/02/2563 12:06:54 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 3/ 4 3
35 14/02/2563 11:57:07 MB10613 27294 เด็กชายชัยภัทร บุญเมือง 3/ 2 3
34 14/02/2563 11:57:00 MB10619 27300 เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ซื้อ 3/ 2 3
33 14/02/2563 11:56:55 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 3/ 2 3
32 14/02/2563 11:56:55 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 3/ 2 3
31 14/02/2563 11:56:53 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 3/ 2 3
30 14/02/2563 11:47:53 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
29 14/02/2563 11:45:34 MB10604 27285 เด็กหญิงวิชญาดา ทองนาเมือง 3/ 1 3
28 14/02/2563 11:45:30 MB10600 27281 เด็กหญิงปรียานุช พูลพร้อม 3/ 1 3
27 14/02/2563 11:45:25 MB10592 27273 เด็กหญิงจิรสุตา กันเอี่ยม 3/ 1 3
26 14/02/2563 11:45:21 MB10595 27276 เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุหลาบกุลี 3/ 1 3
25 14/02/2563 11:45:19 MB10594 27275 เด็กหญิงจุฑามาศ หุ่นแจ้ง 3/ 1 3
24 14/02/2563 11:41:38 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 3/ 7 3
23 14/02/2563 11:40:17 MB10614 27295 เด็กชายฐปนัท ทุมทา 3/ 2 3
22 14/02/2563 11:40:13 MB10617 27298 เด็กชายณัฐวุฒิ รู้การนา 3/ 2 3
21 14/02/2563 11:38:47 MB10635 27316 เด็กหญิงชนิสรา บัวเสี่ยน 3/ 2 3
20 14/02/2563 11:35:15 MB10628 27309 เด็กชายรัฐศาสตร์ สีสมุทร์ 3/ 2 3
19 14/02/2563 11:35:10 MB10632 27313 เด็กหญิงกรวรรณ พานทอง 3/ 2 3
18 14/02/2563 11:35:01 MB10651 27332 เด็กหญิงอัญริว เดชโนนสังข์ 3/ 2 3
17 14/02/2563 11:34:53 MB10638 27319 เด็กหญิงณัฐวดี บุญแก่น 3/ 2 3
16 14/02/2563 11:34:46 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 3/ 2 3
15 14/02/2563 11:34:40 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 3/ 2 3
14 14/02/2563 11:31:31 MB09994 26859 เด็กหญิงอรปรียา จำดิษฐ์ 3/ 7 3
13 14/02/2563 11:31:25 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
12 14/02/2563 11:31:15 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 3/ 1 3
11 14/02/2563 11:31:13 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 3/ 1 3
10 14/02/2563 11:30:48 MB10625 27306 เด็กชายพัชรพงษ์ จิตรแก้ว 3/ 2 3
9 14/02/2563 11:30:14 MB10715 27395 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บาดขุนทด 3/ 4 3
8 14/02/2563 11:30:09 MB10731 27412 เด็กหญิงอมลรดา ขันตี 3/ 4 3
7 14/02/2563 11:30:03 MB10613 27294 เด็กชายชัยภัทร บุญเมือง 3/ 2 3
6 14/02/2563 11:29:58 MB10618 27299 เด็กชายทรงยศ พลูพร้อม 3/ 2 3
5 14/02/2563 11:29:55 MB10615 27296 เด็กชายณรงศ์ศักดิ์ ตอศรี 3/ 2 3
4 14/02/2563 11:29:52 MB10624 27305 เด็กชายปารมี ตราหลวง 3/ 2 3
3 14/02/2563 11:29:49 MB10619 27300 เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ซื้อ 3/ 2 3
2 14/02/2563 11:29:45 MB10620 27301 เด็กชายธีรยุทธ ทรงศักดิ์ 3/ 2 3
1 14/02/2563 07:52:34 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software