ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/02/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
15 14/02/2563 15:04:53 MB08062 25608 นางสาวศศิธร เเช่มขุนทด 5/ 5 3
14 14/02/2563 15:04:49 MB10467 27817 นางสาวปลายฟ้า ประกอบนันท์ 5/ 5 3
13 14/02/2563 15:04:46 MB10458 27808 นายอภิชาติ เบาสันเทียะ 5/ 5 3
12 14/02/2563 15:04:43 MB08066 25612 นางสาวสุภัชชา ไตรสินธ์ 5/ 5 3
11 14/02/2563 14:35:15 MB10467 27817 นางสาวปลายฟ้า ประกอบนันท์ 5/ 5 3
10 14/02/2563 14:35:11 MB08062 25608 นางสาวศศิธร เเช่มขุนทด 5/ 5 3
9 14/02/2563 14:26:48 MB10458 27808 นายอภิชาติ เบาสันเทียะ 5/ 5 3
8 14/02/2563 14:26:45 MB08066 25612 นางสาวสุภัชชา ไตรสินธ์ 5/ 5 3
7 14/02/2563 13:09:04 MB08162 25709 นางสาวเบญจพร เกตุปั้น 5/10 3
6 14/02/2563 13:08:26 MB10569 27892 นางสาววิมลสิริ อ่อนละมูล 5/10 3
5 14/02/2563 11:40:05 MB10446 27798 นางสาวปฏิญญา ดุงสูงเนิน 5/ 4 3
4 14/02/2563 11:07:39 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 5/10 3
3 14/02/2563 11:07:07 MB07871 25417 นางสาวปิยวรรณ สีแสง 5/ 2 3
2 14/02/2563 11:07:01 MB07932 25477 นางสาวโสรยา หงษ์กลาง 5/ 2 3
1 14/02/2563 11:06:51 MB07874 25420 นางสาวรัตติกาล ล้อมประเสริฐ 5/ 2 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software