ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/02/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
14 14/02/2563 15:57:36 MB00000 27894 6/ 3 3
13 14/02/2563 15:57:20 MB07114 24946 เด็กชายมงคล หงษ์ร่อน 6/ 3 3
12 14/02/2563 15:38:25 MB06914 24746 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีสวัสดิ์ 6/ 3 3
11 14/02/2563 15:38:22 MB00000 27894 6/ 3 3
10 14/02/2563 15:26:59 MB06903 24735 เด็กหญิงพีรยา ศรีวิระ 6/ 3 3
9 14/02/2563 15:18:42 MB07013 24844 เด็กชายภูฟ้า มาศทอง 6/ 3 3
8 14/02/2563 15:18:36 MB06869 24701 เด็กชายคุณากร อ่อนพันธ์ 6/ 3 3
7 14/02/2563 15:18:24 MB06767 24647 เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูสวัสดิ์ 6/ 3 3
6 14/02/2563 15:18:18 MB07114 24946 เด็กชายมงคล หงษ์ร่อน 6/ 3 3
5 14/02/2563 15:18:08 MB06752 24632 เด็กหญิงฐิติมากร มีสินทรัพย์ 6/ 3 3
4 14/02/2563 13:39:41 MB10201 27100 นางสาวปฏิพร แก้วคอนไทย 6/ 2 3
3 14/02/2563 13:39:31 MB10208 27107 นางสาวอารียา ทาสี 6/ 2 3
2 14/02/2563 13:08:21 MB07239 25072 นางสาวศิรินภา อัปมะโน 6/ 3 3
1 14/02/2563 12:07:38 MB06288 24397 นางสาวจิราวรรณ มณเฑียรรัตน์ 6/ 3 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software