ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/02/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
107 14/02/2563 15:57:36 MB00000 27894 6/ 3 3
106 14/02/2563 15:57:20 MB07114 24946 เด็กชายมงคล หงษ์ร่อน 6/ 3 3
105 14/02/2563 15:40:41 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 4/ 7 3
104 14/02/2563 15:38:25 MB06914 24746 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีสวัสดิ์ 6/ 3 3
103 14/02/2563 15:38:22 MB00000 27894 6/ 3 3
102 14/02/2563 15:26:59 MB06903 24735 เด็กหญิงพีรยา ศรีวิระ 6/ 3 3
101 14/02/2563 15:18:42 MB07013 24844 เด็กชายภูฟ้า มาศทอง 6/ 3 3
100 14/02/2563 15:18:36 MB06869 24701 เด็กชายคุณากร อ่อนพันธ์ 6/ 3 3
99 14/02/2563 15:18:24 MB06767 24647 เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูสวัสดิ์ 6/ 3 3
98 14/02/2563 15:18:18 MB07114 24946 เด็กชายมงคล หงษ์ร่อน 6/ 3 3
97 14/02/2563 15:18:08 MB06752 24632 เด็กหญิงฐิติมากร มีสินทรัพย์ 6/ 3 3
96 14/02/2563 15:04:53 MB08062 25608 นางสาวศศิธร เเช่มขุนทด 6/ 5 3
95 14/02/2563 15:04:49 MB10467 27817 นางสาวปลายฟ้า ประกอบนันท์ 6/ 5 3
94 14/02/2563 15:04:46 MB10458 27808 นายอภิชาติ เบาสันเทียะ 6/ 5 3
93 14/02/2563 15:04:43 MB08066 25612 นางสาวสุภัชชา ไตรสินธ์ 6/ 5 3
92 14/02/2563 14:35:15 MB10467 27817 นางสาวปลายฟ้า ประกอบนันท์ 6/ 5 3
91 14/02/2563 14:35:11 MB08062 25608 นางสาวศศิธร เเช่มขุนทด 6/ 5 3
90 14/02/2563 14:26:48 MB10458 27808 นายอภิชาติ เบาสันเทียะ 6/ 5 3
89 14/02/2563 14:26:45 MB08066 25612 นางสาวสุภัชชา ไตรสินธ์ 6/ 5 3
88 14/02/2563 14:06:12 MB11206 28074 เด็กหญิงนันทิชา แผงนอก 2/ 4 3
87 14/02/2563 14:06:00 MB11133 28001 เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีสุขรุ่งโรจน์ 2/ 2 3
86 14/02/2563 14:05:47 MB11181 28049 เด็กหญิงเขมิกา ช่ออุบล 2/ 3 3
85 14/02/2563 14:05:39 MB11182 28050 เด็กหญิงเเพรวา เเสนพินิจ 2/ 0 3
84 14/02/2563 14:05:28 MB11184 28052 เด็กชายกวิน วงษาเทียม 2/ 4 3
83 14/02/2563 14:05:23 MB11218 28086 เด็กหญิงสโรชา เงินกลม 2/ 4 3
82 14/02/2563 14:05:09 MB11226 28094 เด็กชายคลองลาภ อ่อนธานี 2/ 5 3
81 14/02/2563 14:04:58 MB11206 28074 เด็กหญิงนันทิชา แผงนอก 2/ 4 3
80 14/02/2563 14:04:50 MB11204 28072 เด็กหญิงณฐพร ด้วงรักษา 2/ 4 3
79 14/02/2563 13:39:41 MB10201 27100 นางสาวปฏิพร แก้วคอนไทย 6/ 2 3
78 14/02/2563 13:39:31 MB10208 27107 นางสาวอารียา ทาสี 6/ 2 3
77 14/02/2563 13:21:10 MB00000 27920 3/ 5 3
76 14/02/2563 13:21:09 MB00000 27920 3/ 5 3
75 14/02/2563 13:21:04 MB10900 27581 เด็กชายปกรณ์ สถิตย์ 3/ 9 3
74 14/02/2563 13:20:58 MB10753 27434 เด็กหญิงนภิสา ครุฑธะกะ 3/ 5 3
73 14/02/2563 13:20:46 MB10764 27445 เด็กหญิงสุณัฎฐา กุศลวงษ์ 3/ 5 3
72 14/02/2563 13:20:37 MB10756 27437 เด็กหญิงปาณิสรา ฮวดพรม 3/ 5 3
71 14/02/2563 13:09:04 MB08162 25709 นางสาวเบญจพร เกตุปั้น 6/10 3
70 14/02/2563 13:08:26 MB10569 27892 นางสาววิมลสิริ อ่อนละมูล 6/10 3
69 14/02/2563 13:08:21 MB07239 25072 นางสาวศิรินภา อัปมะโน 6/ 3 3
68 14/02/2563 12:45:29 1111111 00000 / 3
67 14/02/2563 12:17:29 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 2/ 6 3
66 14/02/2563 12:17:28 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 2/ 6 3
65 14/02/2563 12:17:27 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 2/ 6 3
64 14/02/2563 12:17:27 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 2/ 6 3
63 14/02/2563 12:14:38 MB10110 26975 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ทับเปีย 4/ 2 3
62 14/02/2563 12:14:34 MB10105 26970 เด็กหญิงณัฐนันฑ์ สีสังข์ 4/ 5 3
61 14/02/2563 12:07:38 MB06288 24397 นางสาวจิราวรรณ มณเฑียรรัตน์ 6/ 3 3
60 14/02/2563 12:07:24 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 3/ 4 3
59 14/02/2563 12:07:21 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 3/ 4 3
58 14/02/2563 12:07:10 MB10719 27400 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขดา 3/ 4 3
57 14/02/2563 12:06:54 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 3/ 4 3
56 14/02/2563 11:57:07 MB10613 27294 เด็กชายชัยภัทร บุญเมือง 3/ 2 3
55 14/02/2563 11:57:00 MB10619 27300 เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ซื้อ 3/ 2 3
54 14/02/2563 11:56:55 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 3/ 2 3
53 14/02/2563 11:56:55 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 3/ 2 3
52 14/02/2563 11:56:53 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 3/ 2 3
51 14/02/2563 11:51:22 MB11212 28080 เด็กหญิงพิราภรณ์ อิ่มเกษม 2/ 4 3
50 14/02/2563 11:51:11 MB10110 26975 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ทับเปีย 4/ 2 3
49 14/02/2563 11:51:05 MB10105 26970 เด็กหญิงณัฐนันฑ์ สีสังข์ 4/ 5 3
48 14/02/2563 11:47:59 MB10165 27030 เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแสง 4/ 3 3
47 14/02/2563 11:47:53 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
46 14/02/2563 11:45:34 MB10604 27285 เด็กหญิงวิชญาดา ทองนาเมือง 3/ 1 3
45 14/02/2563 11:45:30 MB10600 27281 เด็กหญิงปรียานุช พูลพร้อม 3/ 1 3
44 14/02/2563 11:45:25 MB10592 27273 เด็กหญิงจิรสุตา กันเอี่ยม 3/ 1 3
43 14/02/2563 11:45:21 MB10595 27276 เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุหลาบกุลี 3/ 1 3
42 14/02/2563 11:45:19 MB10594 27275 เด็กหญิงจุฑามาศ หุ่นแจ้ง 3/ 1 3
41 14/02/2563 11:41:38 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 3/ 7 3
40 14/02/2563 11:40:31 MB11220 28088 เด็กหญิงเจนจิรา แก่นทอง 2/ 4 3
39 14/02/2563 11:40:21 MB11513 28381 เด็กชายปิยะชัย เม่นทอง 2/12 3
38 14/02/2563 11:40:17 MB10614 27295 เด็กชายฐปนัท ทุมทา 3/ 2 3
37 14/02/2563 11:40:13 MB10617 27298 เด็กชายณัฐวุฒิ รู้การนา 3/ 2 3
36 14/02/2563 11:40:05 MB10446 27798 นางสาวปฏิญญา ดุงสูงเนิน 6/ 4 3
35 14/02/2563 11:39:57 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
34 14/02/2563 11:39:00 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 4/ 9 3
33 14/02/2563 11:38:47 MB10635 27316 เด็กหญิงชนิสรา บัวเสี่ยน 3/ 2 3
32 14/02/2563 11:37:24 MB11505 28373 เด็กชายณัฐกร ปลื้มมาก 2/12 3
31 14/02/2563 11:37:21 MB11518 28386 เด็กชายศุภชัย อินทวงศ์ 2/12 3
30 14/02/2563 11:37:13 MB11516 28384 เด็กชายวชิรพล ขุนนางจ่า 2/12 3
29 14/02/2563 11:37:10 MB11503 28371 เด็กชายฉางทอง นันทเสน 2/12 3
28 14/02/2563 11:36:22 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 2/ 6 3
27 14/02/2563 11:35:15 MB10628 27309 เด็กชายรัฐศาสตร์ สีสมุทร์ 3/ 2 3
26 14/02/2563 11:35:10 MB10632 27313 เด็กหญิงกรวรรณ พานทอง 3/ 2 3
25 14/02/2563 11:35:01 MB10651 27332 เด็กหญิงอัญริว เดชโนนสังข์ 3/ 2 3
24 14/02/2563 11:34:53 MB10638 27319 เด็กหญิงณัฐวดี บุญแก่น 3/ 2 3
23 14/02/2563 11:34:46 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 3/ 2 3
22 14/02/2563 11:34:40 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 3/ 2 3
21 14/02/2563 11:34:08 MB11520 28388 เด็กชายโชติพงศ์ ทองทัพ 2/12 3
20 14/02/2563 11:32:24 MB10129 26994 เด็กชายธิตินันต์ รัตนเมือง 4/ 8 3
19 14/02/2563 11:31:31 MB09994 26859 เด็กหญิงอรปรียา จำดิษฐ์ 3/ 7 3
18 14/02/2563 11:31:25 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
17 14/02/2563 11:31:15 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 3/ 1 3
16 14/02/2563 11:31:13 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 3/ 1 3
15 14/02/2563 11:30:48 MB10625 27306 เด็กชายพัชรพงษ์ จิตรแก้ว 3/ 2 3
14 14/02/2563 11:30:14 MB10715 27395 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บาดขุนทด 3/ 4 3
13 14/02/2563 11:30:09 MB10731 27412 เด็กหญิงอมลรดา ขันตี 3/ 4 3
12 14/02/2563 11:30:03 MB10613 27294 เด็กชายชัยภัทร บุญเมือง 3/ 2 3
11 14/02/2563 11:29:58 MB10618 27299 เด็กชายทรงยศ พลูพร้อม 3/ 2 3
10 14/02/2563 11:29:55 MB10615 27296 เด็กชายณรงศ์ศักดิ์ ตอศรี 3/ 2 3
9 14/02/2563 11:29:52 MB10624 27305 เด็กชายปารมี ตราหลวง 3/ 2 3
8 14/02/2563 11:29:49 MB10619 27300 เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ซื้อ 3/ 2 3
7 14/02/2563 11:29:45 MB10620 27301 เด็กชายธีรยุทธ ทรงศักดิ์ 3/ 2 3
6 14/02/2563 11:28:36 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 4/ 7 3
5 14/02/2563 11:07:39 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 6/10 3
4 14/02/2563 11:07:07 MB07871 25417 นางสาวปิยวรรณ สีแสง 6/ 2 3
3 14/02/2563 11:07:01 MB07932 25477 นางสาวโสรยา หงษ์กลาง 6/ 2 3
2 14/02/2563 11:06:51 MB07874 25420 นางสาวรัตติกาล ล้อมประเสริฐ 6/ 2 3
1 14/02/2563 07:52:34 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software