ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/08/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
16 14/08/2562 11:55:57 MB10686 27366 เด็กหญิงพัชราภา พิมพาสร้อย 2/ 3 3
15 14/08/2562 11:55:46 MB10677 27358 เด็กหญิงณัฐธนิชา สายสุด 2/ 3 3
14 14/08/2562 11:55:16 MB10655 27336 เด็กชายทวิวัฒน์ มีสธรรม 2/ 3 3
13 14/08/2562 11:54:14 MB10657 27338 เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิถาวร 2/ 3 3
12 14/08/2562 11:53:56 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 2/ 2 3
11 14/08/2562 11:52:21 MB10665 27346 เด็กชายวัฒนา แผ่นทอง 2/ 3 3
10 14/08/2562 11:52:14 MB10664 27345 เด็กชายวชิระ สร้อยสระคู 2/ 3 3
9 14/08/2562 11:50:07 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 2/10 3
8 14/08/2562 11:49:19 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 2/ 3 3
7 14/08/2562 11:46:45 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 2/ 1 3
6 14/08/2562 11:46:42 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 2/ 7 3
5 14/08/2562 11:46:39 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 2/ 7 3
4 14/08/2562 11:45:28 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 2/ 1 3
3 14/08/2562 11:45:20 MB10597 27278 เด็กหญิงณัฐฌา สุขแจ่ม 2/ 1 3
2 14/08/2562 11:45:15 MB10610 27291 เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปิง 2/ 1 3
1 14/08/2562 11:45:11 MB10589 27270 เด็กหญิงกนกวรรณ มาระเนตร 2/ 1 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software