ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/08/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
39 14/08/2562 15:54:56 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
38 14/08/2562 15:24:32 MB09704 26569 เด็กชายทยากร เชื้อชาญ 3/ 1 3
37 14/08/2562 15:19:22 MB09706 26571 เด็กชายธนภัทร อยู่รอง 3/ 1 3
36 14/08/2562 15:18:56 MB09709 26574 เด็กชายธีรภัทร จันขาว 3/ 1 3
35 14/08/2562 15:18:26 MB09713 26578 เด็กชายสุภกิจ ทัศนปัญญา 3/ 1 3
34 14/08/2562 15:18:17 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
33 14/08/2562 15:18:15 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
32 14/08/2562 15:18:08 MB10129 26994 เด็กชายธิตินันต์ รัตนเมือง 3/11 3
31 14/08/2562 15:18:04 MB09704 26569 เด็กชายทยากร เชื้อชาญ 3/ 1 3
30 14/08/2562 15:18:00 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
29 14/08/2562 15:17:58 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 3/ 1 3
28 14/08/2562 15:17:51 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
27 14/08/2562 15:15:35 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
26 14/08/2562 15:15:30 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
25 14/08/2562 15:15:26 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
24 14/08/2562 15:09:01 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
23 14/08/2562 13:17:46 MB10061 26926 เด็กหญิงณัฐพร ทองบุญ 3/ 9 3
22 14/08/2562 13:17:28 MB10070 26935 เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทรัพย์มี 3/ 9 3
21 14/08/2562 13:17:22 MB10081 26946 เด็กหญิงอาภาภัทร คงเจริญ 3/ 9 3
20 14/08/2562 13:15:33 MB10066 26931 เด็กหญิงพิจิตรา คำงาม 3/ 9 3
19 14/08/2562 13:15:24 MB10072 26937 เด็กหญิงวราภรณ์ จิราพงษ์ 3/ 9 3
18 14/08/2562 13:15:13 MB10077 26942 เด็กหญิงสุดารัตน์ ประจวบสุข 3/ 9 3
17 14/08/2562 12:52:41 MB10160 27025 เด็กหญิงสุนิสา ป่าสลุง 3/11 3
16 14/08/2562 12:52:32 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 3/11 3
15 14/08/2562 12:00:52 MB10150 27015 เด็กหญิงณิตชา เภาสพต 3/11 3
14 14/08/2562 12:00:48 MB10165 27030 เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแสง 3/11 3
13 14/08/2562 12:00:36 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
12 14/08/2562 11:48:22 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
11 14/08/2562 11:48:19 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
10 14/08/2562 11:47:54 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
9 14/08/2562 11:47:52 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
8 14/08/2562 11:47:49 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
7 14/08/2562 11:41:49 MB10129 26994 เด็กชายธิตินันต์ รัตนเมือง 3/11 3
6 14/08/2562 11:35:48 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
5 14/08/2562 11:29:13 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
4 14/08/2562 11:28:44 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
3 14/08/2562 07:58:14 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
2 14/08/2562 07:58:10 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
1 14/08/2562 07:35:35 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software