ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/08/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
17 14/08/2562 15:44:48 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 4/10 3
16 14/08/2562 15:13:50 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 4/10 3
15 14/08/2562 15:06:29 MB11589 28455 นางสาววนัสนันท์ จักร์ศรีรัตน์ 4/ 4 3
14 14/08/2562 15:05:59 MB11589 28455 นางสาววนัสนันท์ จักร์ศรีรัตน์ 4/ 4 3
13 14/08/2562 15:05:57 MB09290 26161 นางสาวชลวิชา รัญทร 4/ 4 3
12 14/08/2562 15:05:54 MB11587 28453 นางสาวพนิดา วิทยา 4/ 4 3
11 14/08/2562 15:05:50 MB11595 28461 นางสาวเนตรนภา สังข์สุวรรณ 4/ 4 3
10 14/08/2562 13:06:19 MB09057 25936 นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ 4/ 2 3
9 14/08/2562 13:06:17 MB09056 25935 นางสาวกรกนก เฉิดจินดา 4/ 2 3
8 14/08/2562 13:06:13 MB09169 26041 นางสาวศิริวาพร วิสาขะ 4/ 2 3
7 14/08/2562 13:06:09 MB09067 25945 นางสาวนวรัตน์ บญทวี 4/ 2 3
6 14/08/2562 12:30:49 MB09297 26168 นางสาวพลอยรัตนา ศรสวรรค์ 4/ 3 3
5 14/08/2562 12:19:34 MB09297 26168 นางสาวพลอยรัตนา ศรสวรรค์ 4/ 3 3
4 14/08/2562 12:15:56 MB09056 25935 นางสาวกรกนก เฉิดจินดา 4/ 2 3
3 14/08/2562 12:15:53 MB09057 25936 นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ 4/ 2 3
2 14/08/2562 12:15:50 MB09067 25945 นางสาวนวรัตน์ บญทวี 4/ 2 3
1 14/08/2562 12:15:47 MB09169 26041 นางสาวศิริวาพร วิสาขะ 4/ 2 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software