ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/08/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
15 14/08/2562 15:11:16 MB08133 25679 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ศรีประดิษฐ์ 5/10 3
14 14/08/2562 15:11:10 MB08162 25709 นางสาวเบญจพร เกตุปั้น 5/10 3
13 14/08/2562 15:11:07 MB10558 27881 นายณัฐพล ชำนาญดี 5/10 3
12 14/08/2562 15:10:46 MB10569 27892 นางสาววิมลสิริ อ่อนละมูล 5/10 3
11 14/08/2562 15:10:03 MB00000 27893 5/10 3
10 14/08/2562 15:09:59 MB08156 25702 นางสาววิชญาดา ฉุนหอม 5/10 3
9 14/08/2562 12:30:25 MB07965 25510 นางสาวลออรัตน์ สมศักดิ์ 5/10 3
8 14/08/2562 12:30:20 MB09688 26550 นางสาวณัฐวศา ชนะน้อย 5/10 3
7 14/08/2562 12:28:45 MB08145 25691 นางสาวนงลักษณ์ กระโจมแก้ว 5/10 3
6 14/08/2562 12:28:40 MB10559 27882 นายดำรงค์ สะลาแก้ว 5/10 3
5 14/08/2562 12:27:59 MB08163 25710 นางสาวเพชรวัศยา ชัยโยธาธนพงษ์ 5/10 3
4 14/08/2562 12:27:35 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 5/10 3
3 14/08/2562 12:24:03 MB07773 25321 นางสาวพิมพ์ลภัส สะกุนา 5/ 8 3
2 14/08/2562 12:23:59 MB10516 27860 นางสาวชัชฎาภรณ์ ปัญญาเฟื่อง 5/ 8 3
1 14/08/2562 08:31:05 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 5/10 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software