ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/08/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
22 14/08/2562 15:14:48 MB10241 27140 นางสาววาสิณี คนาศักดิ์ 6/ 4 3
21 14/08/2562 15:10:53 MB09686 26515 นายกวินภพ พูดคล่อง 6/ 0 3
20 14/08/2562 15:03:03 MB06910 24742 เด็กหญิงอรวัสสา ไปเหนือ 6/ 3 3
19 14/08/2562 15:02:59 MB06869 24701 เด็กชายคุณากร อ่อนพันธ์ 6/ 3 3
18 14/08/2562 14:22:53 MB06914 24746 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีสวัสดิ์ 6/ 3 3
17 14/08/2562 14:22:49 MB06910 24742 เด็กหญิงอรวัสสา ไปเหนือ 6/ 3 3
16 14/08/2562 14:22:45 MB06752 24632 เด็กหญิงฐิติมากร มีสินทรัพย์ 6/ 3 3
15 14/08/2562 14:22:40 MB06903 24735 เด็กหญิงพีรยา ศรีวิระ 6/ 3 3
14 14/08/2562 14:22:20 MB06869 24701 เด็กชายคุณากร อ่อนพันธ์ 6/ 3 3
13 14/08/2562 14:19:47 MB06795 24581 เด็กหญิงฐิตินันท์ เมืองจันทร์ 6/ 2 3
12 14/08/2562 14:19:39 MB10205 27104 นางสาวราตรี วิทยา 6/ 2 3
11 14/08/2562 13:04:34 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 6/ 1 3
10 14/08/2562 13:04:29 MB10187 27086 นางสาววริศรา เขียวน้อย 6/ 1 3
9 14/08/2562 12:44:26 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 6/ 1 3
8 14/08/2562 12:44:22 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 6/ 1 3
7 14/08/2562 12:43:43 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 6/ 1 3
6 14/08/2562 12:43:39 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 6/ 1 3
5 14/08/2562 12:43:32 MB10187 27086 นางสาววริศรา เขียวน้อย 6/ 1 3
4 14/08/2562 12:43:24 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 6/ 1 3
3 14/08/2562 12:41:55 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
2 14/08/2562 12:41:51 MB10188 27087 นางสาววิริยา พรมหาลา 6/ 1 3
1 14/08/2562 12:41:44 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 6/ 1 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software