ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/08/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
154 14/08/2562 15:54:56 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
153 14/08/2562 15:52:16 MB11188 28056 เด็กชายชยพล ภู่สมเก่า 1/ 4 3
152 14/08/2562 15:52:07 MB11473 28341 เด็กชายปิยวัชร์ ศิริขันธ์ 1/11 3
151 14/08/2562 15:52:02 MB11474 28342 เด็กชายพงศ์สิทธิ์ มิตรานนท์ 1/11 3
150 14/08/2562 15:51:46 MB11306 28174 เด็กชายธงชัย คชเผือก 1/ 7 3
149 14/08/2562 15:50:33 1111111 00000 / 3
148 14/08/2562 15:44:48 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 4/10 3
147 14/08/2562 15:30:10 MB11188 28056 เด็กชายชยพล ภู่สมเก่า 1/ 4 3
146 14/08/2562 15:29:42 MB11473 28341 เด็กชายปิยวัชร์ ศิริขันธ์ 1/11 3
145 14/08/2562 15:24:32 MB09704 26569 เด็กชายทยากร เชื้อชาญ 3/ 1 3
144 14/08/2562 15:19:22 MB09706 26571 เด็กชายธนภัทร อยู่รอง 3/ 1 3
143 14/08/2562 15:19:17 MB11306 28174 เด็กชายธงชัย คชเผือก 1/ 7 3
142 14/08/2562 15:19:09 MB11474 28342 เด็กชายพงศ์สิทธิ์ มิตรานนท์ 1/11 3
141 14/08/2562 15:18:56 MB09709 26574 เด็กชายธีรภัทร จันขาว 3/ 1 3
140 14/08/2562 15:18:26 MB09713 26578 เด็กชายสุภกิจ ทัศนปัญญา 3/ 1 3
139 14/08/2562 15:18:17 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
138 14/08/2562 15:18:15 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
137 14/08/2562 15:18:08 MB10129 26994 เด็กชายธิตินันต์ รัตนเมือง 3/11 3
136 14/08/2562 15:18:04 MB09704 26569 เด็กชายทยากร เชื้อชาญ 3/ 1 3
135 14/08/2562 15:18:00 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
134 14/08/2562 15:17:58 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 3/ 1 3
133 14/08/2562 15:17:51 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
132 14/08/2562 15:15:35 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
131 14/08/2562 15:15:30 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
130 14/08/2562 15:15:26 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
129 14/08/2562 15:14:48 MB10241 27140 นางสาววาสิณี คนาศักดิ์ 6/ 4 3
128 14/08/2562 15:13:50 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 4/10 3
127 14/08/2562 15:11:16 MB08133 25679 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ศรีประดิษฐ์ 5/10 3
126 14/08/2562 15:11:10 MB08162 25709 นางสาวเบญจพร เกตุปั้น 5/10 3
125 14/08/2562 15:11:07 MB10558 27881 นายณัฐพล ชำนาญดี 5/10 3
124 14/08/2562 15:10:53 MB09686 26515 นายกวินภพ พูดคล่อง 6/ 0 3
123 14/08/2562 15:10:46 MB10569 27892 นางสาววิมลสิริ อ่อนละมูล 5/10 3
122 14/08/2562 15:10:03 MB00000 27893 5/10 3
121 14/08/2562 15:09:59 MB08156 25702 นางสาววิชญาดา ฉุนหอม 5/10 3
120 14/08/2562 15:09:01 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
119 14/08/2562 15:06:29 MB11589 28455 นางสาววนัสนันท์ จักร์ศรีรัตน์ 4/ 4 3
118 14/08/2562 15:05:59 MB11589 28455 นางสาววนัสนันท์ จักร์ศรีรัตน์ 4/ 4 3
117 14/08/2562 15:05:57 MB09290 26161 นางสาวชลวิชา รัญทร 4/ 4 3
116 14/08/2562 15:05:54 MB11587 28453 นางสาวพนิดา วิทยา 4/ 4 3
115 14/08/2562 15:05:50 MB11595 28461 นางสาวเนตรนภา สังข์สุวรรณ 4/ 4 3
114 14/08/2562 15:05:23 MB11215 28083 เด็กหญิงวรรณนิสสร รื่นรมย์ 1/ 4 3
113 14/08/2562 15:03:03 MB06910 24742 เด็กหญิงอรวัสสา ไปเหนือ 6/ 3 3
112 14/08/2562 15:02:59 MB06869 24701 เด็กชายคุณากร อ่อนพันธ์ 6/ 3 3
111 14/08/2562 14:22:53 MB06914 24746 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีสวัสดิ์ 6/ 3 3
110 14/08/2562 14:22:49 MB06910 24742 เด็กหญิงอรวัสสา ไปเหนือ 6/ 3 3
109 14/08/2562 14:22:45 MB06752 24632 เด็กหญิงฐิติมากร มีสินทรัพย์ 6/ 3 3
108 14/08/2562 14:22:40 MB06903 24735 เด็กหญิงพีรยา ศรีวิระ 6/ 3 3
107 14/08/2562 14:22:20 MB06869 24701 เด็กชายคุณากร อ่อนพันธ์ 6/ 3 3
106 14/08/2562 14:19:47 MB06795 24581 เด็กหญิงฐิตินันท์ เมืองจันทร์ 6/ 2 3
105 14/08/2562 14:19:39 MB10205 27104 นางสาวราตรี วิทยา 6/ 2 3
104 14/08/2562 13:17:46 MB10061 26926 เด็กหญิงณัฐพร ทองบุญ 3/ 9 3
103 14/08/2562 13:17:28 MB10070 26935 เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทรัพย์มี 3/ 9 3
102 14/08/2562 13:17:22 MB10081 26946 เด็กหญิงอาภาภัทร คงเจริญ 3/ 9 3
101 14/08/2562 13:15:33 MB10066 26931 เด็กหญิงพิจิตรา คำงาม 3/ 9 3
100 14/08/2562 13:15:24 MB10072 26937 เด็กหญิงวราภรณ์ จิราพงษ์ 3/ 9 3
99 14/08/2562 13:15:13 MB10077 26942 เด็กหญิงสุดารัตน์ ประจวบสุข 3/ 9 3
98 14/08/2562 13:06:19 MB09057 25936 นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ 4/ 2 3
97 14/08/2562 13:06:17 MB09056 25935 นางสาวกรกนก เฉิดจินดา 4/ 2 3
96 14/08/2562 13:06:13 MB09169 26041 นางสาวศิริวาพร วิสาขะ 4/ 2 3
95 14/08/2562 13:06:09 MB09067 25945 นางสาวนวรัตน์ บญทวี 4/ 2 3
94 14/08/2562 13:04:34 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 6/ 1 3
93 14/08/2562 13:04:29 MB10187 27086 นางสาววริศรา เขียวน้อย 6/ 1 3
92 14/08/2562 12:52:41 MB10160 27025 เด็กหญิงสุนิสา ป่าสลุง 3/11 3
91 14/08/2562 12:52:32 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 3/11 3
90 14/08/2562 12:44:26 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 6/ 1 3
89 14/08/2562 12:44:22 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 6/ 1 3
88 14/08/2562 12:43:43 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 6/ 1 3
87 14/08/2562 12:43:39 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 6/ 1 3
86 14/08/2562 12:43:32 MB10187 27086 นางสาววริศรา เขียวน้อย 6/ 1 3
85 14/08/2562 12:43:24 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 6/ 1 3
84 14/08/2562 12:41:55 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
83 14/08/2562 12:41:51 MB10188 27087 นางสาววิริยา พรมหาลา 6/ 1 3
82 14/08/2562 12:41:44 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 6/ 1 3
81 14/08/2562 12:37:15 1111111 00000 / 3
80 14/08/2562 12:30:49 MB09297 26168 นางสาวพลอยรัตนา ศรสวรรค์ 4/ 3 3
79 14/08/2562 12:30:25 MB07965 25510 นางสาวลออรัตน์ สมศักดิ์ 5/10 3
78 14/08/2562 12:30:20 MB09688 26550 นางสาวณัฐวศา ชนะน้อย 5/10 3
77 14/08/2562 12:28:45 MB08145 25691 นางสาวนงลักษณ์ กระโจมแก้ว 5/10 3
76 14/08/2562 12:28:40 MB10559 27882 นายดำรงค์ สะลาแก้ว 5/10 3
75 14/08/2562 12:27:59 MB08163 25710 นางสาวเพชรวัศยา ชัยโยธาธนพงษ์ 5/10 3
74 14/08/2562 12:27:35 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 5/10 3
73 14/08/2562 12:24:03 MB07773 25321 นางสาวพิมพ์ลภัส สะกุนา 5/ 8 3
72 14/08/2562 12:23:59 MB10516 27860 นางสาวชัชฎาภรณ์ ปัญญาเฟื่อง 5/ 8 3
71 14/08/2562 12:19:34 MB09297 26168 นางสาวพลอยรัตนา ศรสวรรค์ 4/ 3 3
70 14/08/2562 12:15:56 MB09056 25935 นางสาวกรกนก เฉิดจินดา 4/ 2 3
69 14/08/2562 12:15:53 MB09057 25936 นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ 4/ 2 3
68 14/08/2562 12:15:50 MB09067 25945 นางสาวนวรัตน์ บญทวี 4/ 2 3
67 14/08/2562 12:15:47 MB09169 26041 นางสาวศิริวาพร วิสาขะ 4/ 2 3
66 14/08/2562 12:12:53 MB11080 27948 เด็กชายสธน สงวัฒน์ 1/ 1 3
65 14/08/2562 12:08:33 MB11077 27945 เด็กชายศุภกร เสรักษา 1/ 1 3
64 14/08/2562 12:06:14 MB11234 28102 เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทึก 1/ 5 3
63 14/08/2562 12:06:09 MB11235 28103 เด็กชายสหรัฐ เลดา 1/ 5 3
62 14/08/2562 12:06:04 MB11242 28110 เด็กหญิงกนกกร ชาญชัยรัตนชัย 1/ 5 3
61 14/08/2562 12:05:59 MB11245 28113 เด็กหญิงกัลยกร เนรนิรมล 1/ 5 3
60 14/08/2562 12:05:09 MB11450 28318 เด็กหญิงพนิดา เพชรฤาชา 1/10 3
59 14/08/2562 12:00:52 MB10150 27015 เด็กหญิงณิตชา เภาสพต 3/11 3
58 14/08/2562 12:00:48 MB10165 27030 เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแสง 3/11 3
57 14/08/2562 12:00:36 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
56 14/08/2562 11:58:24 MB11450 28318 เด็กหญิงพนิดา เพชรฤาชา 1/10 3
55 14/08/2562 11:56:31 MB11207 28075 เด็กหญิงนาทลัดดา ตันยง 1/ 4 3
54 14/08/2562 11:56:25 MB11205 28073 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ประกิจ 1/ 4 3
53 14/08/2562 11:56:17 MB11217 28085 เด็กหญิงศิริโสภา สวัสดิ์เสวี 1/ 4 3
52 14/08/2562 11:56:10 MB11137 28005 เด็กหญิงสิริกันยา แย้มมะพลับ 1/ 2 3
51 14/08/2562 11:55:57 MB10686 27366 เด็กหญิงพัชราภา พิมพาสร้อย 2/ 3 3
50 14/08/2562 11:55:53 MB11203 28071 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ห้วงทรัพย์ 1/ 4 3
49 14/08/2562 11:55:46 MB10677 27358 เด็กหญิงณัฐธนิชา สายสุด 2/ 3 3
48 14/08/2562 11:55:42 MB11360 28228 เด็กหญิงกนกวรรณ แนบสนิท 1/ 8 3
47 14/08/2562 11:55:34 MB11124 27992 เด็กหญิงกฤษติมา คิดตะคุ 1/ 2 3
46 14/08/2562 11:55:23 MB11136 28004 เด็กหญิงวิภา เเก้วเจริญ 1/ 2 3
45 14/08/2562 11:55:16 MB10655 27336 เด็กชายทวิวัฒน์ มีสธรรม 2/ 3 3
44 14/08/2562 11:54:21 MB11393 28261 เด็กชายพัทธนันท์ ฤทธิเดช 1/ 9 3
43 14/08/2562 11:54:19 MB11240 28108 เด็กชายเวทิศ พันธุรักษ์ 1/ 5 3
42 14/08/2562 11:54:14 MB10657 27338 เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิถาวร 2/ 3 3
41 14/08/2562 11:54:09 MB11463 28331 เด็กชายกรวิชญ์ พวงไธสง 1/11 3
40 14/08/2562 11:54:05 MB11423 28291 เด็กชายกฤติภัทร โลจายะ 1/10 3
39 14/08/2562 11:54:01 MB11080 27948 เด็กชายสธน สงวัฒน์ 1/ 1 3
38 14/08/2562 11:53:56 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 2/ 2 3
37 14/08/2562 11:53:03 MB11073 27941 เด็กชายภูริภัทร ตะกรุดสงฆ์ 1/ 1 3
36 14/08/2562 11:52:58 MB11149 28017 เด็กชายธีรภัทร์ แสงภูติ 1/ 3 3
35 14/08/2562 11:52:55 MB11068 27936 เด็กชายปัญจพล เลดา 1/ 1 3
34 14/08/2562 11:52:51 MB11075 27943 เด็กชายศรัณยู มโนราห์ 1/ 1 3
33 14/08/2562 11:52:21 MB10665 27346 เด็กชายวัฒนา แผ่นทอง 2/ 3 3
32 14/08/2562 11:52:14 MB10664 27345 เด็กชายวชิระ สร้อยสระคู 2/ 3 3
31 14/08/2562 11:51:30 MB11468 28336 เด็กชายธนพล กันนะ 1/11 3
30 14/08/2562 11:50:07 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 2/10 3
29 14/08/2562 11:49:19 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 2/ 3 3
28 14/08/2562 11:48:22 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
27 14/08/2562 11:48:19 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
26 14/08/2562 11:47:54 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
25 14/08/2562 11:47:52 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
24 14/08/2562 11:47:49 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
23 14/08/2562 11:46:45 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 2/ 1 3
22 14/08/2562 11:46:42 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 2/ 7 3
21 14/08/2562 11:46:39 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 2/ 7 3
20 14/08/2562 11:45:28 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 2/ 1 3
19 14/08/2562 11:45:20 MB10597 27278 เด็กหญิงณัฐฌา สุขแจ่ม 2/ 1 3
18 14/08/2562 11:45:15 MB10610 27291 เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปิง 2/ 1 3
17 14/08/2562 11:45:11 MB10589 27270 เด็กหญิงกนกวรรณ มาระเนตร 2/ 1 3
16 14/08/2562 11:41:49 MB10129 26994 เด็กชายธิตินันต์ รัตนเมือง 3/11 3
15 14/08/2562 11:37:16 MB11199 28067 เด็กชายเมธาสิทธิ์ อาจปรุ 1/ 4 3
14 14/08/2562 11:37:03 MB11077 27945 เด็กชายศุภกร เสรักษา 1/ 1 3
13 14/08/2562 11:35:48 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
12 14/08/2562 11:29:13 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
11 14/08/2562 11:28:44 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
10 14/08/2562 11:27:57 MB11100 27968 เด็กหญิงสุรีรัตน์ เงินแจ่ม 1/ 1 3
9 14/08/2562 11:27:50 MB11099 27967 เด็กหญิงสาริศา พรหมภักดี 1/ 1 3
8 14/08/2562 11:25:14 MB11398 28266 เด็กชายอนวัตต์ เบิกบาน 1/ 9 3
7 14/08/2562 11:24:57 MB11503 28371 เด็กชายฉางทอง นันทเสน 1/12 3
6 14/08/2562 11:24:53 MB11518 28386 เด็กชายศุภชัย อินทวงศ์ 1/12 3
5 14/08/2562 08:31:06 2222222 00000 / 3
4 14/08/2562 08:31:05 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 5/10 3
3 14/08/2562 07:58:14 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
2 14/08/2562 07:58:10 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
1 14/08/2562 07:35:35 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software