ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/05/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
67 16/05/2562 15:39:23 MB10894 27575 เด็กชายกิตตินันท์ สุขหาด 2/ 9 3
66 16/05/2562 15:39:18 MB10900 27581 เด็กชายปกรณ์ สถิตย์ 2/ 9 3
65 16/05/2562 14:47:24 MB11021 27703 เด็กชายธีรภัทร คำแพง 2/12 3
64 16/05/2562 14:47:16 MB11030 27712 เด็กชายศิริชัย รื่นระรวย 2/12 3
63 16/05/2562 14:46:53 MB11023 27705 เด็กชายประเสริฐ บุญขวาง 2/12 3
62 16/05/2562 14:46:49 MB11024 27706 เด็กชายพงศธร ลักษณะผ่อง 2/12 3
61 16/05/2562 14:46:46 MB11018 27700 เด็กชายณฐดล แก้วจันทร์ 2/12 3
60 16/05/2562 14:46:41 MB10734 27415 เด็กชายคมสันต์ นามชัย 2/ 5 3
59 16/05/2562 14:46:36 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 2/ 6 3
58 16/05/2562 14:46:31 MB10802 27483 เด็กหญิงภัทรวดี โสชาติ 2/ 6 3
57 16/05/2562 14:46:27 MB10741 27422 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์ แนบนิล 2/ 5 3
56 16/05/2562 14:46:24 MB11025 27707 เด็กชายพรปวีณ์ ศรียางนอก 2/12 3
55 16/05/2562 14:46:18 MB11017 27699 เด็กชายชัยพัฒน์ ศิลป 2/12 3
54 16/05/2562 14:46:08 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 2/ 6 3
53 16/05/2562 14:46:03 MB10792 27473 เด็กหญิงคุณารักษ์ จะรอนรัมย์ 2/ 6 3
52 16/05/2562 14:46:00 MB10742 27423 เด็กชายพรชัย วงศ์เวศ 2/ 5 3
51 16/05/2562 14:45:57 MB10750 27431 เด็กชายอิสระ ทองสัมฤทธิ์ 2/ 5 3
50 16/05/2562 14:45:52 MB10737 27418 เด็กชายนฤทธิ์ศักดิ์ ขำประไพ 2/ 5 3
49 16/05/2562 12:31:56 MB11048 27730 เด็กหญิงศศิชา ผึ่งสิงห์ 2/12 3
48 16/05/2562 12:03:14 MB10879 27560 เด็กหญิงณัฐติพร สุทธิโชติ 2/ 8 3
47 16/05/2562 12:03:07 MB10893 27574 เด็กหญิงหฤทัย ด้วงขาว 2/ 8 3
46 16/05/2562 12:02:58 MB10888 27569 เด็กหญิงวิชิตา ศรีสอน 2/ 8 3
45 16/05/2562 12:02:51 MB10873 27554 เด็กหญิงจันทร์สุดา เรื่องวิเชียร 2/ 8 3
44 16/05/2562 12:02:33 MB11044 27726 เด็กหญิงปวิณากร เอี่ยมเฟื่อง 2/12 3
43 16/05/2562 12:02:31 MB10876 27557 เด็กหญิงชลธิชา พันธุรัตน์ 2/ 8 3
42 16/05/2562 12:01:33 MB10859 27539 เด็กชายบุรินทร์ ผิวผ่อง 2/ 8 3
41 16/05/2562 12:00:23 MB10848 27528 เด็กหญิงหรรยดา แสนเพ็ญ 2/ 7 3
40 16/05/2562 11:58:44 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 2/ 7 3
39 16/05/2562 11:58:19 MB10635 27316 เด็กหญิงชนิสรา บัวเสี่ยน 2/ 2 3
38 16/05/2562 11:58:16 MB10651 27332 เด็กหญิงอัญริว เดชโนนสังข์ 2/ 2 3
37 16/05/2562 11:57:29 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 2/ 4 3
36 16/05/2562 11:57:25 MB10719 27400 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขดา 2/ 4 3
35 16/05/2562 11:57:21 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 2/ 4 3
34 16/05/2562 11:52:56 MB11034 27716 เด็กหญิงกัลยา โสไกร 2/12 3
33 16/05/2562 11:52:38 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 2/12 3
32 16/05/2562 11:52:29 MB11044 27726 เด็กหญิงปวิณากร เอี่ยมเฟื่อง 2/12 3
31 16/05/2562 11:52:25 MB11046 27728 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมพอง 2/12 3
30 16/05/2562 11:52:22 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 2/12 3
29 16/05/2562 11:52:20 MB11040 27722 เด็กหญิงนริศรา พรมจารี 2/12 3
28 16/05/2562 11:52:16 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 2/12 3
27 16/05/2562 11:52:12 MB11052 27734 เด็กหญิงอิสริยา โสตถิบุรุษ 2/12 3
26 16/05/2562 11:51:58 MB11050 27732 เด็กหญิงอมรรัตน์ สบายใจ 2/12 3
25 16/05/2562 11:50:11 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 2/ 3 3
24 16/05/2562 11:48:39 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 2/10 3
23 16/05/2562 11:47:18 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 2/ 3 3
22 16/05/2562 11:47:13 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 2/ 3 3
21 16/05/2562 11:47:05 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 2/ 3 3
20 16/05/2562 11:44:24 MB10617 27298 เด็กชายณัฐวุฒิ รู้การนา 2/ 2 3
19 16/05/2562 11:44:18 MB10612 27293 เด็กชายชญานนท์ กัลณา 2/ 2 3
18 16/05/2562 11:44:10 MB10626 27307 เด็กชายพุฒิเมธ ลาดสลุง 2/ 2 3
17 16/05/2562 11:44:06 MB10628 27309 เด็กชายรัฐศาสตร์ สีสมุทร์ 2/ 2 3
16 16/05/2562 11:43:49 MB10619 27300 เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ซื้อ 2/ 2 3
15 16/05/2562 11:43:44 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 2/ 2 3
14 16/05/2562 11:35:47 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 2/ 7 3
13 16/05/2562 11:34:43 MB10616 27297 เด็กชายณัฐภัทร พรมมา 2/ 2 3
12 16/05/2562 11:26:55 MB10576 27256 เด็กชายธีรภัทร์ แสงโคตร 2/ 1 3
11 16/05/2562 11:26:51 MB10584 27264 เด็กชายสิริโชติ แซ่ลี้ 2/ 1 3
10 16/05/2562 11:25:33 MB10610 27291 เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปิง 2/ 1 3
9 16/05/2562 11:25:29 MB10603 27284 เด็กหญิงวรรณพร วงษ์แดง 2/ 1 3
8 16/05/2562 11:24:42 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 2/ 1 3
7 16/05/2562 11:24:39 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 2/ 1 3
6 16/05/2562 11:21:41 MB10589 27270 เด็กหญิงกนกวรรณ มาระเนตร 2/ 1 3
5 16/05/2562 11:20:29 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 2/ 1 3
4 16/05/2562 11:20:22 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 2/ 1 3
3 16/05/2562 11:20:18 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 2/ 1 3
2 16/05/2562 11:20:14 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 2/ 1 3
1 16/05/2562 09:06:52 MB10875 27556 เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรวันเพ็ญ 2/ 8 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software