ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/05/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
33 16/05/2562 15:39:08 MB09925 26790 เด็กชายภูมรินท์ จันทเริง 3/ 0 3
32 16/05/2562 15:38:51 MB10110 26975 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ทับเปีย 3/10 3
31 16/05/2562 15:38:41 MB04422 22081 เด็กชายวุฒิชัย คูกิติรัตน์ 3/ 5 3
30 16/05/2562 15:34:07 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
29 16/05/2562 15:33:56 MB09994 26859 เด็กหญิงอรปรียา จำดิษฐ์ 3/ 7 3
28 16/05/2562 14:34:28 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
27 16/05/2562 11:53:28 MB10061 26926 เด็กหญิงณัฐพร ทองบุญ 3/ 9 3
26 16/05/2562 11:53:22 MB10072 26937 เด็กหญิงวราภรณ์ จิราพงษ์ 3/ 9 3
25 16/05/2562 11:53:19 MB10077 26942 เด็กหญิงสุดารัตน์ ประจวบสุข 3/ 9 3
24 16/05/2562 11:53:13 MB10070 26935 เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทรัพย์มี 3/ 9 3
23 16/05/2562 11:53:11 MB10081 26946 เด็กหญิงอาภาภัทร คงเจริญ 3/ 9 3
22 16/05/2562 11:50:52 MB10153 27018 เด็กหญิงนภัสสร ลายวิลัย 3/11 3
21 16/05/2562 11:50:47 MB10163 27028 เด็กหญิงสุภทรวดี ทองแดง 3/11 3
20 16/05/2562 11:50:36 MB10165 27030 เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแสง 3/11 3
19 16/05/2562 11:50:32 MB10148 27013 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หึกขุนทด 3/11 3
18 16/05/2562 11:50:22 MB10161 27026 เด็กหญิงสุพรรษา ภานุรัตน์ 3/11 3
17 16/05/2562 11:50:15 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
16 16/05/2562 11:48:33 MB10129 26994 เด็กชายธิตินันต์ รัตนเมือง 3/11 3
15 16/05/2562 11:43:58 MB07761 25309 เด็กหญิงจันทิมา จันทร์สง่า 3/ 2 3
14 16/05/2562 11:41:50 MB10080 26945 เด็กหญิงอริศรา ปัดไทสง 3/ 9 3
13 16/05/2562 11:41:15 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
12 16/05/2562 11:41:12 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
11 16/05/2562 11:39:15 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
10 16/05/2562 11:38:11 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
9 16/05/2562 11:38:08 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
8 16/05/2562 11:36:28 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 3/11 3
7 16/05/2562 11:29:51 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
6 16/05/2562 11:27:04 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
5 16/05/2562 11:27:00 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
4 16/05/2562 07:33:45 MB09701 26566 เด็กชายจีรพัฒน์ กุประดิษฐ์ 3/ 1 3
3 16/05/2562 07:32:08 MB09705 26570 เด็กชายธนกร ฤกษ์ตรี 3/ 1 3
2 16/05/2562 07:31:22 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
1 16/05/2562 06:34:00 MB09766 26631 เด็กหญิงจิรนันท์ ส่งศิริ 3/ 2 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software