ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/05/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
5 16/05/2562 12:22:10 MB09439 26311 นางสาวศุทธิณี เบียดนอก 4/10 3
4 16/05/2562 12:21:07 MB09185 26058 นายนเรศ ราชจำเริญ 4/10 3
3 16/05/2562 12:21:04 MB09057 25936 นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ 4/ 2 3
2 16/05/2562 12:21:00 MB09446 26318 นางสาวเกศกนก สอาดเอี่ยม 4/ 2 3
1 16/05/2562 12:20:54 MB09442 26314 นางสาวสุภนิดา ชูเมือง 4/ 2 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software