ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/05/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
42 16/05/2562 15:07:42 MB10417 27771 นางสาวณัฐธิดา เยาวณี 5/ 3 3
41 16/05/2562 15:07:39 MB10418 27772 นางสาวนารีรัตน์ เพียสันเฑียะ 5/ 3 3
40 16/05/2562 15:07:34 MB10424 27778 นางสาวสุธิดา หานุ 5/ 3 3
39 16/05/2562 15:07:30 MB08139 25685 นางสาวชมพูนุช นันโต 5/ 3 3
38 16/05/2562 15:07:27 MB10422 27776 นางสาวษมาพร ต้านกลางดอน 5/ 3 3
37 16/05/2562 15:07:22 MB08147 25693 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ 5/ 3 3
36 16/05/2562 14:48:16 MB08147 25693 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ 5/ 3 3
35 16/05/2562 14:48:13 MB10417 27771 นางสาวณัฐธิดา เยาวณี 5/ 3 3
34 16/05/2562 14:48:08 MB10422 27776 นางสาวษมาพร ต้านกลางดอน 5/ 3 3
33 16/05/2562 14:47:51 MB10424 27778 นางสาวสุธิดา หานุ 5/ 3 3
32 16/05/2562 14:47:44 MB08139 25685 นางสาวชมพูนุช นันโต 5/ 3 3
31 16/05/2562 14:47:35 MB10418 27772 นางสาวนารีรัตน์ เพียสันเฑียะ 5/ 3 3
30 16/05/2562 12:51:42 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 5/10 3
29 16/05/2562 12:46:37 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 5/ 7 3
28 16/05/2562 12:46:34 MB07914 25459 นางสาวนารายา แสงวิมาน 5/ 7 3
27 16/05/2562 12:46:01 MB10499 27844 นายธนกฤต หลวงแก้ว 5/ 7 3
26 16/05/2562 12:45:58 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 5/ 7 3
25 16/05/2562 12:45:57 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 5/ 7 3
24 16/05/2562 12:45:51 MB10508 27853 นางสาวณัชกร ภาโคตรจันทร์ 5/ 7 3
23 16/05/2562 12:45:42 MB10510 27855 นางสาวพัชราพรรณ บัวนารถ 5/ 7 3
22 16/05/2562 12:33:11 MB07967 25512 นางสาวศรสวรรค์ ปาร์มวงศ์ 5/ 5 3
21 16/05/2562 12:33:08 MB10466 27816 นางสาวนันทภรณ์ วงษา 5/ 5 3
20 16/05/2562 12:32:06 MB10436 27790 นายอวิรุทธิ์ วิวาห์สุข 5/ 4 3
19 16/05/2562 12:32:01 MB10435 27789 นายอรรพันธ์ วิศิษฏ์นันทกร 5/ 4 3
18 16/05/2562 12:31:52 MB10432 27786 นายพลากร พวงจันทร์ 5/ 4 3
17 16/05/2562 12:31:39 MB10431 27785 นายปาริเยส เดชโนนสังข์ 5/ 4 3
16 16/05/2562 12:31:33 MB10434 27788 นายสรายุทธ โพธิ์แก้ว 5/ 4 3
15 16/05/2562 12:31:26 MB10433 27787 นายภูเบศ ยอดปรางค์ 5/ 4 3
14 16/05/2562 12:31:05 MB07696 25245 นายชยานันต์ ภมรคล 5/ 4 3
13 16/05/2562 12:17:42 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
12 16/05/2562 12:13:37 MB07965 25510 นางสาวลออรัตน์ สมศักดิ์ 5/10 3
11 16/05/2562 12:13:33 MB08146 25692 นางสาวนิชานันท์ ตันติมาลา 5/10 3
10 16/05/2562 12:13:27 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 5/10 3
9 16/05/2562 12:09:41 MB10566 27889 นางสาวณัฐวดี แย้มเมืองไชย 5/10 3
8 16/05/2562 12:09:37 MB08003 25549 นางสาวณัฐชยา ศรีวรมย์ 5/10 3
7 16/05/2562 11:41:32 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 5/10 3
6 16/05/2562 07:53:36 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
5 16/05/2562 07:36:03 MB07776 25324 นางสาววรันต์ยา โลหะจินดา 5/ 3 3
4 16/05/2562 07:35:18 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
3 16/05/2562 07:32:13 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 5/10 3
2 16/05/2562 07:28:43 MB07750 25298 นายภราดร ฉายพิมาย 5/ 5 3
1 16/05/2562 07:28:38 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 5/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software