ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/05/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
29 16/05/2562 13:07:56 MB06906 24738 เด็กหญิงวิรัลพัชร ดลประสิทธิ์ 6/10 3
28 16/05/2562 13:03:49 MB07189 25022 เด็กหญิงอลิสรา สุขศรี 6/ 1 3
27 16/05/2562 12:40:04 MB06814 24600 เด็กหญิงสุชาดา กำบังกาย 6/ 2 3
26 16/05/2562 12:37:52 MB10297 27192 นางสาวกชกร กล่อมจินดา 6/ 8 3
25 16/05/2562 12:37:47 MB10296 25914 นางสาวณิชา ป้อมดำ 6/ 8 3
24 16/05/2562 12:35:22 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 6/ 1 3
23 16/05/2562 12:31:23 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 6/ 1 3
22 16/05/2562 12:31:19 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 6/ 1 3
21 16/05/2562 12:29:26 MB10180 27080 นางสาวกมลชนก บำขุนทด 6/ 1 3
20 16/05/2562 12:26:33 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 6/ 1 3
19 16/05/2562 12:26:29 MB07049 24880 เด็กหญิงสุภัสสร ภู่ศรี 6/ 1 3
18 16/05/2562 12:24:36 MB10182 27082 นางสาวชนาพร ไทยเเท้ 6/ 1 3
17 16/05/2562 12:24:32 MB07021 24852 เด็กหญิงจิดาภา เชื้อกสิการ 6/ 1 3
16 16/05/2562 12:24:27 MB10187 27086 นางสาววริศรา เขียวน้อย 6/ 1 3
15 16/05/2562 12:24:21 MB10178 27078 นายรัชชานนท์ จำนงค์พร 6/ 1 3
14 16/05/2562 12:23:42 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 6/ 1 3
13 16/05/2562 12:23:29 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 6/ 1 3
12 16/05/2562 12:23:26 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 6/ 1 3
11 16/05/2562 12:21:22 MB07044 24875 เด็กหญิงรุ้งพร เปี่ยมวัฒนา 6/ 1 3
10 16/05/2562 12:21:18 MB10188 27087 นางสาววิริยา พรมหาลา 6/ 1 3
9 16/05/2562 12:21:16 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
8 16/05/2562 12:21:15 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
7 16/05/2562 12:21:14 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
6 16/05/2562 12:21:11 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 6/ 1 3
5 16/05/2562 12:17:05 MB10338 27229 นางสาวศศิธร แก้วคูนอก 6/10 3
4 16/05/2562 12:17:02 MB06906 24738 เด็กหญิงวิรัลพัชร ดลประสิทธิ์ 6/10 3
3 16/05/2562 12:13:20 MB10179 27079 นายอาทิตย์ มั่นคง 6/ 1 3
2 16/05/2562 12:12:35 MB06774 24560 เด็กชายคมสันต์ ข่อสูงเนิน 6/ 1 3
1 16/05/2562 12:12:25 MB10177 27077 นายพีระพัฒน์ มีดี 6/ 1 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software