ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/09/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
32 16/09/2563 15:12:52 MB09737 26602 นางสาวศิริกมล ทับทรวง 4/10 3
31 16/09/2563 15:12:47 MB09714 26579 นางสาวกมลพรรณ เพ็ญภาค 4/10 3
30 16/09/2563 15:11:36 MB09700 26565 นายกิจจา เจียมถ้อย 4/ 8 3
29 16/09/2563 15:10:33 MB10157 27022 นางสาวศศิวิมล พรรณา 4/ 9 3
28 16/09/2563 15:10:30 MB12342 29236 นางสาวจีราวรรณ คำสุข 4/ 9 3
27 16/09/2563 12:35:27 MB00000 29145 4/ 3 3
26 16/09/2563 12:35:20 MB09969 26834 นางสาวจณิสตา สร้อยฟ้า 4/ 3 3
25 16/09/2563 12:35:13 MB10064 26929 นางสาวพลอยชมพู ภูดารัตน์ 4/ 3 3
24 16/09/2563 12:35:07 MB00000 29155 4/ 3 3
23 16/09/2563 12:34:49 MB00000 29149 4/ 3 3
22 16/09/2563 12:34:41 MB09903 26768 นางสาวปนัดดา กุลเจริญ 4/ 3 3
21 16/09/2563 12:34:34 MB09935 26800 นางสาวธิดารัตน์ กันโคกกรวด 4/ 3 3
20 16/09/2563 12:33:01 MB10129 26994 นายธิตินันต์ รัตนเมือง 4/ 8 3
19 16/09/2563 12:29:01 MB10073 26938 นางสาววรีรัตน์ เสาแก่น 4/ 3 3
18 16/09/2563 12:28:56 MB10047 26912 นายปิยะศักดิ์ นรนารถ 4/ 4 3
17 16/09/2563 12:26:30 MB10146 27011 นางสาวกีรัตยา วาสุนา 4/ 3 3
16 16/09/2563 12:24:26 MB09907 26772 นางสาวสุขาวดี นาคเเก้วบาง 4/ 3 3
15 16/09/2563 12:24:17 MB09967 26832 นางสาวกฤติยาภรณ์ ระเบียบโคกสูง 4/ 3 3
14 16/09/2563 12:24:13 MB09724 26589 นางสาวณิชากร อัมพะวา 4/ 3 3
13 16/09/2563 12:23:46 MB09973 26838 นางสาวชุติกาญจน์ ปั้นโต 4/ 3 3
12 16/09/2563 12:23:45 MB09973 26838 นางสาวชุติกาญจน์ ปั้นโต 4/ 3 3
11 16/09/2563 12:23:19 MB09858 26723 นางสาววิรดา กันแคล้ว 4/ 3 3
10 16/09/2563 12:23:15 MB10070 26935 นางสาวลัดดาวรรณ ทรัพย์มี 4/ 4 3
9 16/09/2563 12:23:08 MB10061 26926 นางสาวณัฐพร ทองบุญ 4/ 5 3
8 16/09/2563 12:23:04 MB10072 26937 นางสาววราภรณ์ จิราพงษ์ 4/ 5 3
7 16/09/2563 12:23:04 MB10072 26937 นางสาววราภรณ์ จิราพงษ์ 4/ 5 3
6 16/09/2563 12:22:55 MB10081 26946 นางสาวอาภาภัทร คงเจริญ 4/ 3 3
5 16/09/2563 12:21:36 MB10158 27023 นางสาวศิริรัตน์ ศิริมานพ 4/10 3
4 16/09/2563 12:12:33 MB09835 26700 นายพีรพัฒน์ สุขหนู 4/ 3 3
3 16/09/2563 10:36:48 MB09712 26577 นายศุภชัย สุขพัฒน์ 4/10 3
2 16/09/2563 10:19:03 MB12342 29236 นางสาวจีราวรรณ คำสุข 4/ 9 3
1 16/09/2563 10:18:36 MB10157 27022 นางสาวศศิวิมล พรรณา 4/ 9 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software