ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/09/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
21 16/09/2563 14:12:29 MB11693 28552 นายธนพัฒน์ งามขำ 5/10 3
20 16/09/2563 14:12:25 MB09439 26311 นางสาวศุทธิณี เบียดนอก 5/10 3
19 16/09/2563 14:12:20 MB11698 28557 นางสาวรัชนี อินทร์เอี่ยม 5/10 3
18 16/09/2563 14:12:07 MB09312 26183 นางสาวแพรวา นวลศรี 5/10 3
17 16/09/2563 14:06:57 MB11703 28562 นางสาวเกวลิน ธรรมขันธ์ 5/10 3
16 16/09/2563 14:06:52 MB09259 26130 นางสาวสุภัสสรา พาลทอง 5/10 3
15 16/09/2563 14:06:51 MB09259 26130 นางสาวสุภัสสรา พาลทอง 5/10 3
14 16/09/2563 14:06:51 MB09259 26130 นางสาวสุภัสสรา พาลทอง 5/10 3
13 16/09/2563 14:04:43 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 5/10 3
12 16/09/2563 13:20:22 MB11556 28423 นางสาวกัญญาวีร์ ลั่นจันทึก 5/ 2 3
11 16/09/2563 13:15:21 MB11703 28562 นางสาวเกวลิน ธรรมขันธ์ 5/10 3
10 16/09/2563 13:15:18 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 5/10 3
9 16/09/2563 13:15:17 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 5/10 3
8 16/09/2563 13:15:16 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 5/10 3
7 16/09/2563 13:15:11 MB09259 26130 นางสาวสุภัสสรา พาลทอง 5/10 3
6 16/09/2563 12:31:14 MB11556 28423 นางสาวกัญญาวีร์ ลั่นจันทึก 5/ 2 3
5 16/09/2563 12:30:47 MB09344 26215 นางสาวพัทธ์ธีราพร สุขศรี 5/ 2 3
4 16/09/2563 12:30:43 MB09142 26022 นางสาวจันทิมา พิศกระโทก 5/ 2 3
3 16/09/2563 12:28:23 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 5/10 3
2 16/09/2563 12:12:42 MB09476 26348 นางสาวประฑิตตา เพ็ชรักษ์ 5/10 3
1 16/09/2563 12:12:38 MB09480 26352 นางสาวภัทรวดี พันลพ 5/10 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software