ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/09/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
26 16/09/2563 14:59:54 MB10483 27833 นายอรรถสิทธิ์ ศรีเมือง 6/ 6 3
25 16/09/2563 14:59:50 MB10495 27841 นางสาวอาทิตยา กุลรักษา 6/ 6 3
24 16/09/2563 13:23:11 MB10470 27820 นางสาวพนิดา แย้มสารี 6/ 5 3
23 16/09/2563 13:23:08 MB10458 27808 นายอภิชาติ เบาสันเทียะ 6/ 5 3
22 16/09/2563 13:23:06 MB10467 27817 นางสาวปลายฟ้า ประกอบนันท์ 6/ 5 3
21 16/09/2563 13:20:14 MB07881 25427 นางสาวสุรีรัตน์ บัวชุมสุข 6/ 1 3
20 16/09/2563 13:20:09 MB07718 25266 นางสาวธนกาญจน์ บุญมี 6/ 1 3
19 16/09/2563 13:19:55 MB07729 25277 นางสาวศศินากาญจน์ เนืองภา 6/ 1 3
18 16/09/2563 12:50:45 MB07729 25277 นางสาวศศินากาญจน์ เนืองภา 6/ 1 3
17 16/09/2563 12:50:42 MB07718 25266 นางสาวธนกาญจน์ บุญมี 6/ 1 3
16 16/09/2563 12:50:37 MB00000 25226 6/ 9 3
15 16/09/2563 12:49:03 MB07786 25334 นางสาวเกวลิน งามเลิศ 6/ 1 3
14 16/09/2563 12:49:00 MB10458 27808 นายอภิชาติ เบาสันเทียะ 6/ 5 3
13 16/09/2563 12:48:56 MB10467 27817 นางสาวปลายฟ้า ประกอบนันท์ 6/ 5 3
12 16/09/2563 12:48:53 MB10470 27820 นางสาวพนิดา แย้มสารี 6/ 5 3
11 16/09/2563 12:48:25 MB07859 25405 นางสาวกัญญาภัค มงคลกุล 6/ 1 3
10 16/09/2563 12:48:15 MB07693 25242 นายกฤษฎา โพธิ์โชติ 6/ 1 3
9 16/09/2563 12:33:13 MB10466 27816 นางสาวนันทภรณ์ วงษา 6/ 5 3
8 16/09/2563 12:22:03 MB10391 27746 นางสาวทัตพิชา ทองนอก 6/ 1 3
7 16/09/2563 12:22:01 MB10390 27745 นางสาวณัชชา คล้ายรักษ์ 6/ 1 3
6 16/09/2563 12:18:30 MB08001 25547 นางสาวชยานันต์ บำรุงพานิชย์ 6/ 1 3
5 16/09/2563 12:14:04 MB10396 27751 นางสาวเพียงตะวัน หวลอาวรณ์ 6/ 1 3
4 16/09/2563 12:00:53 MB08163 25710 นางสาวเพชรวัศยา ชัยโยธาธนพงษ์ 6/10 3
3 16/09/2563 12:00:46 MB09688 26550 นางสาวณัฐวศา ชนะน้อย 6/10 3
2 16/09/2563 12:00:44 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 6/10 3
1 16/09/2563 12:00:40 MB08146 25692 นางสาวนิชานันท์ ตันติมาลา 6/10 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software