วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 03/12/2562
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 5 6 0 11
2 2 4 0 6
3 3 3 0 6
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 1 0 1
อื่น ๆ 1 0 0 1
รวม 11 14 0 25
Library 2002 V2 Program
12.0 >
10.8 >
9.6 >
8.4 >
7.2 >
6.0 >
4.8 >
3.6 >
2.4 >
1.2 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software