วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 07/12/2560
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 13 6 0 19
2 0 6 0 6
3 0 0 0 0
4 0 6 0 6
5 6 12 0 18
6 1 1 0 2
อื่น ๆ 0 1 0 1
รวม 20 32 0 52
Library 2002 V2 Program
20 >
18 >
16 >
14 >
12 >
10 >
8 >
6 >
4 >
2 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software