วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 08/07/2563
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 0 0 0 0
2 39 0 0 39
3 0 0 0 0
4 1 0 0 1
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
อื่น ๆ 0 0 0 0
รวม 40 0 0 40
Library 2002 V2 Program
40 >
36 >
32 >
28 >
24 >
20 >
16 >
12 >
8 >
4 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software