วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/02/2562
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 19 17 0 36
2 10 16 0 26
3 4 0 0 4
4 12 29 0 41
5 2 6 0 8
6 6 4 0 10
อื่น ๆ 0 0 0 0
รวม 53 72 0 125
Library 2002 V2 Program
42.0 >
37.8 >
33.6 >
29.4 >
25.2 >
21.0 >
16.8 >
12.6 >
8.4 >
4.2 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software