วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 12/07/2561
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 97 87 0 184
2 23 19 0 42
3 2 1 0 3
4 9 46 0 55
5 10 10 0 20
6 3 7 0 10
อื่น ๆ 0 1 0 1
รวม 144 171 0 315
Library 2002 V2 Program
190 >
171 >
152 >
133 >
114 >
95 >
76 >
57 >
38 >
19 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software