วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 12/07/2562
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 19 13 0 32
2 39 18 0 57
3 3 4 0 7
4 6 6 0 12
5 1 4 0 5
6 2 0 0 2
อื่น ๆ 0 0 0 0
รวม 70 45 0 115
Library 2002 V2 Program
58.0 >
52.2 >
46.4 >
40.6 >
34.8 >
29.0 >
23.2 >
17.4 >
11.6 >
5.8 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software