วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 13/06/2562
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 49 50 0 99
2 38 5 0 43
3 17 4 0 21
4 0 9 0 9
5 4 18 0 22
6 3 7 0 10
อื่น ๆ 1 0 1 2
รวม 112 93 1 206
Library 2002 V2 Program
100 >
90 >
80 >
70 >
60 >
50 >
40 >
30 >
20 >
10 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software