วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/02/2561
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 22 7 0 29
2 1 2 0 3
3 10 18 0 28
4 0 4 0 4
5 1 7 0 8
6 0 1 0 1
อื่น ๆ 0 0 0 0
รวม 34 39 0 73
Library 2002 V2 Program
30 >
27 >
24 >
21 >
18 >
15 >
12 >
9 >
6 >
3 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software