วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/02/2563
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 11 8 0 19
2 19 6 0 25
3 1 3 0 4
4 0 0 0 0
5 2 12 0 14
6 2 6 0 8
อื่น ๆ 1 0 0 1
รวม 36 35 0 71
Library 2002 V2 Program
26.0 >
23.4 >
20.8 >
18.2 >
15.6 >
13.0 >
10.4 >
7.8 >
5.2 >
2.6 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software