วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 15/01/2563
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 38 8 0 46
2 7 4 0 11
3 5 7 0 12
4 0 6 0 6
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
อื่น ๆ 0 0 0 0
รวม 50 25 0 75
Library 2002 V2 Program
47.0 >
42.3 >
37.6 >
32.9 >
28.2 >
23.5 >
18.8 >
14.1 >
9.4 >
4.7 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software