วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/09/2563
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 1 0 1
4 3 12 0 15
5 1 6 0 7
6 5 17 0 22
อื่น ๆ 1 0 0 1
รวม 10 36 0 46
Library 2002 V2 Program
23.0 >
20.7 >
18.4 >
16.1 >
13.8 >
11.5 >
9.2 >
6.9 >
4.6 >
2.3 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software