แนะนำหนังสือกลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 70 เล่ม
รหัสหนังสือ   BR016705 รหัสดิวอี้ [ISBN]   641. [974-403-364-9] 1
ชื่อผู้แต่ง   เกษตรและสหกรณ์,กระทรวง.สำนักสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐาน-
ชื่อเรื่อง   Passion of Thai Fruits
หัวเรื่อง   ผลไม้-ข้อมูล
สำนักพิมพ์   มปท
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016679 รหัสดิวอี้ [ISBN]   779. [974-9898-69-7] 2
ชื่อผู้แต่ง   In My Beloved Country
ชื่อเรื่อง   In My Beloved Country
หัวเรื่อง   ภาพถ่าย
สำนักพิมพ์   บริษัท อมรินทร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์   2551 ราคา   1999
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020440 รหัสดิวอี้ [ISBN]   781. [9789740337935] 3
ชื่อผู้แต่ง   วิบูรย์ ตระกูลฮุ้น-
ชื่อเรื่อง   WESTERN MUSIC THEORY ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
หัวเรื่อง   ดนตรี
สำนักพิมพ์   จุฬาลงกรณ์
ปีที่พิมพ์   2561 ราคา   260
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020439 รหัสดิวอี้ [ISBN]   781. [9789740337935] 4
ชื่อผู้แต่ง   วิบูรย์ ตระกูลฮุ้น-
ชื่อเรื่อง   WESTERN MUSIC THEORY ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
หัวเรื่อง   ดนตรี
สำนักพิมพ์   จุฬาลงกรณ์
ปีที่พิมพ์   2561 ราคา   260
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020438 รหัสดิวอี้ [ISBN]   781. [9789740337935] 5
ชื่อผู้แต่ง   วิบูรย์ ตระกูลฮุ้น-
ชื่อเรื่อง   WESTERN MUSIC THEORY ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
หัวเรื่อง   ดนตรี
สำนักพิมพ์   จุฬาลงกรณ์
ปีที่พิมพ์   2561 ราคา   260
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020437 รหัสดิวอี้ [ISBN]   781. [9789740337935] 6
ชื่อผู้แต่ง   วิบูรย์ ตระกูลฮุ้น-
ชื่อเรื่อง   WESTERN MUSIC THEORY ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
หัวเรื่อง   ดนตรี
สำนักพิมพ์   จุฬาลงกรณ์
ปีที่พิมพ์   2561 ราคา   260
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020400 รหัสดิวอี้ [ISBN]   792.02 [9786163142085] 7
ชื่อผู้แต่ง   มัทนี รัตนิน,-
ชื่อเรื่อง   ศิลปะการแสดงละคอน หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม
หัวเรื่อง   การแสดงละคอน
สำนักพิมพ์   มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์   2559 ราคา   200
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020399 รหัสดิวอี้ [ISBN]   792.02 [9786163142085] 8
ชื่อผู้แต่ง   มัทนี รัตนิน,-
ชื่อเรื่อง   ศิลปะการแสดงละคอน หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม
หัวเรื่อง   การแสดงละคอน
สำนักพิมพ์   มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์   2559 ราคา   200
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020398 รหัสดิวอี้ [ISBN]   792.02 [9786163142085] 9
ชื่อผู้แต่ง   มัทนี รัตนิน,-
ชื่อเรื่อง   ศิลปะการแสดงละคอน หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม
หัวเรื่อง   การแสดงละคอน
สำนักพิมพ์   มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์   2559 ราคา   200
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020397 รหัสดิวอี้ [ISBN]   792.02 [9786163142085] 10
ชื่อผู้แต่ง   มัทนี รัตนิน,-
ชื่อเรื่อง   ศิลปะการแสดงละคอน หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม
หัวเรื่อง   การแสดงละคอน
สำนักพิมพ์   มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์   2559 ราคา   200
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020396 รหัสดิวอี้ [ISBN]   792.02 [9786163142085] 11
ชื่อผู้แต่ง   มัทนี รัตนิน,-
ชื่อเรื่อง   ศิลปะการแสดงละคอน หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม
หัวเรื่อง   การแสดงละคอน
สำนักพิมพ์   มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์   2559 ราคา   200
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020395 รหัสดิวอี้ [ISBN]   793.3109593 [9786165381291] 12
ชื่อผู้แต่ง   ธีรภัทร์ ทองนิ่ม-
ชื่อเรื่อง   โขน
หัวเรื่อง   โขน
สำนักพิมพ์   โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   180
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020394 รหัสดิวอี้ [ISBN]   793.3109593 [9786165381291] 13
ชื่อผู้แต่ง   ธีรภัทร์ ทองนิ่ม-
ชื่อเรื่อง   โขน
หัวเรื่อง   โขน
สำนักพิมพ์   โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   180
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020393 รหัสดิวอี้ [ISBN]   793.3109593 [9786165381291] 14
ชื่อผู้แต่ง   ธีรภัทร์ ทองนิ่ม-
ชื่อเรื่อง   โขน
หัวเรื่อง   โขน
สำนักพิมพ์   โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   180
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC020392 รหัสดิวอี้ [ISBN]   793.3109593 [9786165381291] 15
ชื่อผู้แต่ง   ธีรภัทร์ ทองนิ่ม-
ชื่อเรื่อง   โขน
หัวเรื่อง   โขน
สำนักพิมพ์   โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   180
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC019083 รหัสดิวอี้ [ISBN]   720.76 [9786162373763] 16
ชื่อผู้แต่ง   อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา-
ชื่อเรื่อง   คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวเรื่อง   สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์   ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   175
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC019082 รหัสดิวอี้ [ISBN]   720.76 [9786162373763] 17
ชื่อผู้แต่ง   อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา-
ชื่อเรื่อง   คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวเรื่อง   สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์   ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   175
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC019081 รหัสดิวอี้ [ISBN]   720.76 [9786162373763] 18
ชื่อผู้แต่ง   อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา-
ชื่อเรื่อง   คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวเรื่อง   สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์   ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   175
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC019080 รหัสดิวอี้ [ISBN]   720.76 [9786162373763] 19
ชื่อผู้แต่ง   อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา-
ชื่อเรื่อง   คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวเรื่อง   สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์   ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   175
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC019079 รหัสดิวอี้ [ISBN]   720.76 [9786162373763] 20
ชื่อผู้แต่ง   อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา-
ชื่อเรื่อง   คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวเรื่อง   สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์   ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   175
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC018966 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741.24 [9786165275842] 21
ชื่อผู้แต่ง   amily-
ชื่อเรื่อง   วาดภาพน่ารักตกแต่งสิ่งของรอบตัว
หัวเรื่อง   การวาดเส้นด้วยปากกา
สำนักพิมพ์   บ.พิมพ์ดีจำกัด
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   120
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC018965 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741.24 [9786165275842] 22
ชื่อผู้แต่ง   amily-
ชื่อเรื่อง   วาดภาพน่ารักตกแต่งสิ่งของรอบตัว
หัวเรื่อง   การวาดเส้นด้วยปากกา
สำนักพิมพ์   บ.พิมพ์ดีจำกัด
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   120
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC018964 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741.24 [9786165275842] 23
ชื่อผู้แต่ง   amily-
ชื่อเรื่อง   วาดภาพน่ารักตกแต่งสิ่งของรอบตัว
หัวเรื่อง   การวาดเส้นด้วยปากกา
สำนักพิมพ์   บ.พิมพ์ดีจำกัด
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   120
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC018962 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741.26 [9786165276672] 24
ชื่อผู้แต่ง   amily-
ชื่อเรื่อง   1000 ภาพวาดสุดน่ารักด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน 2
หัวเรื่อง   การวาดเส้นด้วยปากกา
สำนักพิมพ์   บ.พิมพ์ดีจำกัด
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   120
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC018961 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741.26 [9786165276672] 25
ชื่อผู้แต่ง   amily-
ชื่อเรื่อง   1000 ภาพวาดสุดน่ารักด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน 2
หัวเรื่อง   การวาดเส้นด้วยปากกา
สำนักพิมพ์   บ.พิมพ์ดีจำกัด
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   120
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC018960 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741.26 [9786165275705] 26
ชื่อผู้แต่ง   amily-
ชื่อเรื่อง   1000 ภาพวาดสุดน่ารักด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน 1
หัวเรื่อง   การวาดเส้นด้วยปากกา
สำนักพิมพ์   บ.พิมพ์ดีจำกัด
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   120
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC018959 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741.26 [9786165275705] 27
ชื่อผู้แต่ง   amily-
ชื่อเรื่อง   1000 ภาพวาดสุดน่ารักด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน 1
หัวเรื่อง   การวาดเส้นด้วยปากกา
สำนักพิมพ์   บ.พิมพ์ดีจำกัด
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   120
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC018958 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741.26 [9786165275705] 28
ชื่อผู้แต่ง   amily-
ชื่อเรื่อง   1000 ภาพวาดสุดน่ารักด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน 1
หัวเรื่อง   การวาดเส้นด้วยปากกา
สำนักพิมพ์   บ.พิมพ์ดีจำกัด
ปีที่พิมพ์   2558 ราคา   120
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017897 รหัสดิวอี้ [ISBN]   792.09593 [9789740326182] 29
ชื่อผู้แต่ง   วิมลศรี อุปรมัย
ชื่อเรื่อง   นาฏกรรมและการละคร
หัวเรื่อง   นาฏศิลป์
สำนักพิมพ์   แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   430
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017896 รหัสดิวอี้ [ISBN]   792.09593 [9789740326182] 30
ชื่อผู้แต่ง   วิมลศรี อุปรมัย
ชื่อเรื่อง   นาฏกรรมและการละคร
หัวเรื่อง   นาฏศิลป์
สำนักพิมพ์   แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   430
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017895 รหัสดิวอี้ [ISBN]   780.9 [9786163058423] 31
ชื่อผู้แต่ง   สมนึก อุ่นแก้ว
ชื่อเรื่อง   ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ
หัวเรื่อง   ดนตรี-ทฤษฎี
สำนักพิมพ์   มิวสิคโก
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   125
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017894 รหัสดิวอี้ [ISBN]   780.9 [9786163058423] 32
ชื่อผู้แต่ง   สมนึก อุ่นแก้ว
ชื่อเรื่อง   ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ
หัวเรื่อง   ดนตรี-ทฤษฎี
สำนักพิมพ์   มิวสิคโก
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   125
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017893 รหัสดิวอี้ [ISBN]   780.9 [9786165111805] 33
ชื่อผู้แต่ง   ลำจุล ฮวบเจริญ
ชื่อเรื่อง   ประวัติดนตรีและนักประพันธ์
หัวเรื่อง   ประวัติดนตรีและนักประพันธ์
สำนักพิมพ์   ดวงกมลพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์   2556 ราคา   198
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017892 รหัสดิวอี้ [ISBN]   780.9 [9786165111805] 34
ชื่อผู้แต่ง   ลำจุล ฮวบเจริญ
ชื่อเรื่อง   ประวัติดนตรีและนักประพันธ์
หัวเรื่อง   ประวัติดนตรีและนักประพันธ์
สำนักพิมพ์   ดวงกมลพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์   2556 ราคา   198
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017891 รหัสดิวอี้ [ISBN]   781. [9789746422437] 35
ชื่อผู้แต่ง   ณัชชา พันธุ์เจริญ,ศ.ดร.
ชื่อเรื่อง   แก่นทฤษฎีดนตรีสากล
หัวเรื่อง   ดนตรี
สำนักพิมพ์   เกตกะรัต
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   150
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017890 รหัสดิวอี้ [ISBN]   781. [9789746422437] 36
ชื่อผู้แต่ง   ณัชชา พันธุ์เจริญ,ศ.ดร.
ชื่อเรื่อง   แก่นทฤษฎีดนตรีสากล
หัวเรื่อง   ดนตรี
สำนักพิมพ์   เกตกะรัต
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   150
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017889 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741.5 [9786163215628] 37
ชื่อผู้แต่ง   พิษณุ ประเสริฐผล
ชื่อเรื่อง   โก๊ะTOON3
หัวเรื่อง   การเขียนการ์ตูน
สำนักพิมพ์   วี.พริ้น
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   150
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017888 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741.5 [9786163215628] 38
ชื่อผู้แต่ง   พิษณุ ประเสริฐผล
ชื่อเรื่อง   โก๊ะTOON3
หัวเรื่อง   การเขียนการ์ตูน
สำนักพิมพ์   วี.พริ้น
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   150
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017887 รหัสดิวอี้ [ISBN]   745. [9789740329640] 39
ชื่อผู้แต่ง   ประเสริฐ พิชยะสุนทร
ชื่อเรื่อง   ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น
หัวเรื่อง   การออกแบบ
สำนักพิมพ์   วี.พริ้น
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   400
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017886 รหัสดิวอี้ [ISBN]   731.46 [9786165126878] 40
ชื่อผู้แต่ง   ชูศักดิ์ ไืทพาณิชย์
ชื่อเรื่อง   ศิลปะการแกะโฟม
หัวเรื่อง   ศิลปะการตกแต่ง
สำนักพิมพ์   วาดศิลป์
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   350
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017885 รหัสดิวอี้ [ISBN]   700. [9786160812561] 41
ชื่อผู้แต่ง   จองนายอง
ชื่อเรื่อง   Art Adventure เจาเวลาพิทักษ์โลกศิลปะเล่ม2 ตอนภารกิจพิทักษ์ภาพของดา วินชี
หัวเรื่อง   ศิลปะ
สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   179
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017884 รหัสดิวอี้ [ISBN]   700. [9786160812561] 42
ชื่อผู้แต่ง   จองนายอง
ชื่อเรื่อง   Art Adventure เจาเวลาพิทักษ์โลกศิลปะเล่ม2 ตอนภารกิจพิทักษ์ภาพของดา วินชี
หัวเรื่อง   ศิลปะ
สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   179
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017883 รหัสดิวอี้ [ISBN]   700. [9786160812554] 43
ชื่อผู้แต่ง   จองนายอง
ชื่อเรื่อง   Art Adventure เจาเวลาพิทักษ์โลกศิลปะเล่ม1 ตอนสกัดแผนร้ายทำลายภาพของฟาน ก๊อก
หัวเรื่อง   ศิลปะ
สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   179
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017882 รหัสดิวอี้ [ISBN]   700. [9786160812554] 44
ชื่อผู้แต่ง   จองนายอง
ชื่อเรื่อง   Art Adventure เจาเวลาพิทักษ์โลกศิลปะเล่ม1 ตอนสกัดแผนร้ายทำลายภาพของฟาน ก๊อก
หัวเรื่อง   ศิลปะ
สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   179
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017881 รหัสดิวอี้ [ISBN]   701.17 [9789740330905] 45
ชื่อผู้แต่ง   กำจร สุนพงษ์ศรี
ชื่อเรื่อง   สุนทรียศาสตร์:หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์
หัวเรื่อง   สุนทรียศาสตร์
สำนักพิมพ์   วี.พริ้นท์
ปีที่พิมพ์   2556 ราคา   360
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017880 รหัสดิวอี้ [ISBN]   701.17 [9789740330905] 46
ชื่อผู้แต่ง   กำจร สุนพงษ์ศรี
ชื่อเรื่อง   สุนทรียศาสตร์:หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์
หัวเรื่อง   สุนทรียศาสตร์
สำนักพิมพ์   วี.พริ้นท์
ปีที่พิมพ์   2556 ราคา   360
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017879 รหัสดิวอี้ [ISBN]   372.5 [9789740325123] 47
ชื่อผู้แต่ง   ทินกร บัวพูล
ชื่อเรื่อง   ศิลปะกับการสร้างสรรค์
หัวเรื่อง   ศิลปกรรม
สำนักพิมพ์   วี.พริ้นท์
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   170
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017878 รหัสดิวอี้ [ISBN]   372.5 [9789740325123] 48
ชื่อผู้แต่ง   ทินกร บัวพูล
ชื่อเรื่อง   ศิลปะกับการสร้างสรรค์
หัวเรื่อง   ศิลปกรรม
สำนักพิมพ์   วี.พริ้นท์
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   170
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017877 รหัสดิวอี้ [ISBN]   709.033 [9786167133034] 49
ชื่อผู้แต่ง   วุฒิ วัฒนสิน,รองศาสตราจารย์
ชื่อเรื่อง   ประวัติศาสตร์ศิลปะ
หัวเรื่อง   ศิลปกรรมตะวันตก
สำนักพิมพ์   สิปประภา
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   220
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017876 รหัสดิวอี้ [ISBN]   709.033 [9786167133034] 50
ชื่อผู้แต่ง   วุฒิ วัฒนสิน,รองศาสตราจารย์
ชื่อเรื่อง   ประวัติศาสตร์ศิลปะ
หัวเรื่อง   ศิลปกรรมตะวันตก
สำนักพิมพ์   สิปประภา
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   220
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017266 รหัสดิวอี้ [ISBN]   74..5 [9786117020063] 51
ชื่อผู้แต่ง   อัศวิน อรุณแสง-
ชื่อเรื่อง   การเขียนการ์ตูน
หัวเรื่อง   การเขียนการ์ตูน
สำนักพิมพ์   ข้าวฟ่าง
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   195
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017265 รหัสดิวอี้ [ISBN]   74..5 [9786117020063] 52
ชื่อผู้แต่ง   อัศวิน อรุณแสง-
ชื่อเรื่อง   การเขียนการ์ตูน
หัวเรื่อง   การเขียนการ์ตูน
สำนักพิมพ์   ข้าวฟ่าง
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   195
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017264 รหัสดิวอี้ [ISBN]   74..5 [9786117020063] 53
ชื่อผู้แต่ง   อัศวิน อรุณแสง-
ชื่อเรื่อง   การเขียนการ์ตูน
หัวเรื่อง   การเขียนการ์ตูน
สำนักพิมพ์   ข้าวฟ่าง
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   195
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017236 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741. [9789749480325] 54
ชื่อผู้แต่ง   พิษณุ ประเสริฐผล-
ชื่อเรื่อง   วาดเส้นด้วยดินสอ
หัวเรื่อง   การวาดเส้น
สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์   2549 ราคา   100
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017235 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741. [9789749480325] 55
ชื่อผู้แต่ง   พิษณุ ประเสริฐผล-
ชื่อเรื่อง   วาดเส้นด้วยดินสอ
หัวเรื่อง   การวาดเส้น
สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์   2549 ราคา   100
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017234 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741. [9789749480325] 56
ชื่อผู้แต่ง   พิษณุ ประเสริฐผล-
ชื่อเรื่อง   วาดเส้นด้วยดินสอ
หัวเรื่อง   การวาดเส้น
สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์   2549 ราคา   100
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017233 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741. [9789742256135] 57
ชื่อผู้แต่ง   พิษณุ ประเสริฐผล-
ชื่อเรื่อง   วาดภาพระบายสี สีไม้ สีชอล์ก สีน้ำ สีอะครีลิค สีน้ำมัน
หัวเรื่อง   การวาดเขียน
สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   200
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017232 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741. [9789742256135] 58
ชื่อผู้แต่ง   พิษณุ ประเสริฐผล-
ชื่อเรื่อง   วาดภาพระบายสี สีไม้ สีชอล์ก สีน้ำ สีอะครีลิค สีน้ำมัน
หัวเรื่อง   การวาดเขียน
สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   200
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017231 รหัสดิวอี้ [ISBN]   741. [9789742256135] 59
ชื่อผู้แต่ง   พิษณุ ประเสริฐผล-
ชื่อเรื่อง   วาดภาพระบายสี สีไม้ สีชอล์ก สีน้ำ สีอะครีลิค สีน้ำมัน
หัวเรื่อง   การวาดเขียน
สำนักพิมพ์   ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   200
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017059 รหัสดิวอี้ [ISBN]   780. [9786115380039] 60
ชื่อผู้แต่ง   สำเร็จ คำโมง
ชื่อเรื่อง   รู้รอบครอบจักรวาลดนตรี
หัวเรื่อง   ดนตรี
สำนักพิมพ์   โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   170
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017058 รหัสดิวอี้ [ISBN]   780. [9786115380039] 61
ชื่อผู้แต่ง   สำเร็จ คำโมง
ชื่อเรื่อง   รู้รอบครอบจักรวาลดนตรี
หัวเรื่อง   ดนตรี
สำนักพิมพ์   โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   170
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017026 รหัสดิวอี้ [ISBN]   927.8 [9789748466194] 62
ชื่อผู้แต่ง   ทวี มุขธระโกษา
ชื่อเรื่อง   นักดนตรีเอกของโลก เล่ม2
หัวเรื่อง   นักดนตรีเอก-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์   สถาพรบุ๊ค
ปีที่พิมพ์   2551 ราคา   380
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017025 รหัสดิวอี้ [ISBN]   927.8 [9789748466194] 63
ชื่อผู้แต่ง   ทวี มุขธระโกษา
ชื่อเรื่อง   นักดนตรีเอกของโลก เล่ม2
หัวเรื่อง   นักดนตรีเอก-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์   สถาพรบุ๊ค
ปีที่พิมพ์   2551 ราคา   380
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017024 รหัสดิวอี้ [ISBN]   927.8 [9789748466187] 64
ชื่อผู้แต่ง   ทวี มุขธระโกษา
ชื่อเรื่อง   นักดนตรีเอกของโลก เล่ม1
หัวเรื่อง   นักดนตรีเอก-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์   สถาพรบุ๊ค
ปีที่พิมพ์   2551 ราคา   380
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC017023 รหัสดิวอี้ [ISBN]   927.8 [9789748466187] 65
ชื่อผู้แต่ง   ทวี มุขธระโกษา
ชื่อเรื่อง   นักดนตรีเอกของโลก เล่ม1
หัวเรื่อง   นักดนตรีเอก-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์   สถาพรบุ๊ค
ปีที่พิมพ์   2551 ราคา   380
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC016843 รหัสดิวอี้ [ISBN]   608. [9740918455 ] 66
ชื่อผู้แต่ง   ปรีชา กระจังทอง
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการบิิด ลูกโป่ง ชุดแฟนซี
หัวเรื่อง   ประดิษฐกรรม
สำนักพิมพ์   เพชรกะรัต
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   240
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC016842 รหัสดิวอี้ [ISBN]   608. [9740918455 ] 67
ชื่อผู้แต่ง   ปรีชา กระจังทอง
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการบิิด ลูกโป่ง ชุดแฟนซี
หัวเรื่อง   ประดิษฐกรรม
สำนักพิมพ์   เพชรกะรัต
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   240
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC016841 รหัสดิวอี้ [ISBN]   608. [9740918455 ] 68
ชื่อผู้แต่ง   ปรีชา กระจังทอง
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการบิิด ลูกโป่ง ชุดแฟนซี
หัวเรื่อง   ประดิษฐกรรม
สำนักพิมพ์   เพชรกะรัต
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   240
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC013486 รหัสดิวอี้ [ISBN]   . [ ] 69
ชื่อผู้แต่ง   กลุ่มลูกกวาด-
ชื่อเรื่อง   วาดการ์ตูน
หัวเรื่อง   -
สำนักพิมพ์   อมรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์   มปป ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BC010620 รหัสดิวอี้ [ISBN]   . [974-92614-5-3] 70
ชื่อผู้แต่ง   นลินคู-
ชื่อเรื่อง   การละเล่นของเด็กไทย
หัวเรื่อง   -
สำนักพิมพ์   พิมพ์ดีด
ปีที่พิมพ์   2548 ราคา   295
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software