การบริการของห้องสมุดโรงเรียน

บริการสำหรับนักเรียน

 1. ให้อ่านให้ยืมโดยเสรี
 2. แนะนำการใช้ห้องสมุด
 3. ให้บริการเครื่องเล่น VCD และ TV
 4. ให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับสืบค้น
 5. จัดทำรายชื่อหนังสือใหม่
 6. แนะนำวิธีการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดด้วยตนเอง
 7. บริการตอบคำถาม
 8. จัดนิทรรศการ
 9. แนะนำการอ่าน  ให้ยืม  และทวงถาม
 10. บริการหนังสือจอง
 11. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการศึกษา  ค้นคว้า

บริการสำหรับครู และประชาชนทั่วไป

 • ให้อ่านให้ยืมโดยเสรี
 • จัดทำรายชื่อหนังสือใหม่
 • ให้บริการเครื่องเล่น VCD และ  TV
 • ให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับสืบค้น
 • ให้คำแนะนำ และร่วมมือในการเข้ารูปเล่มเอกสาร
 • ให้ความร่วมมือในการที่ครูนำนักเรียนมาค้นคว้า หรือบริการตามที่ครูต้องการ
 

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software