ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 17/07/2560
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
139 17/07/2560 15:06:23 MB09762 26627 เด็กหญิงกรรณิกา บินขุนทด 1/ 2 3
138 17/07/2560 15:06:19 MB09856 26721 เด็กหญิงบุษศริน ชมชาติ 1/ 4 3
137 17/07/2560 15:06:18 MB09856 26721 เด็กหญิงบุษศริน ชมชาติ 1/ 4 3
136 17/07/2560 15:06:05 MB09783 26648 เด็กหญิงแพรวา ศรีสุพรรณ์ 1/ 2 3
135 17/07/2560 15:05:58 MB09830 26695 เด็กชายจุฑาภัทร พันธุ์เกตุ 1/ 4 3
134 17/07/2560 15:05:50 MB09777 26642 เด็กหญิงสวรินทร์ ปัตเต 1/ 2 3
133 17/07/2560 15:05:45 MB09773 26638 เด็กหญิงพรหมพร พรมอุทิศ 1/ 2 3
132 17/07/2560 15:05:31 MB09850 26715 เด็กหญิงชนิตร์นันท์ ขันทอง 1/ 4 3
131 17/07/2560 14:56:19 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 1/ 6 3
130 17/07/2560 14:56:17 MB10055 26920 เด็กชายอดุลวิทย์ วิจิตรบุญชูวงศ์ 1/ 9 3
129 17/07/2560 14:56:10 MB09818 26683 เด็กหญิงวิราวรรณ ลาสุดี 1/ 3 3
128 17/07/2560 14:56:05 MB10054 26919 เด็กชายสุทธิพงษ์ แจ้งเจนใจ 1/ 9 3
127 17/07/2560 14:05:24 MB09762 26627 เด็กหญิงกรรณิกา บินขุนทด 1/ 2 3
126 17/07/2560 14:01:18 MB09767 26632 เด็กหญิงชมพูนุช สูงเจริญ 1/ 2 3
125 17/07/2560 13:23:17 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 1/ 6 3
124 17/07/2560 13:17:08 MB09732 26597 เด็กหญิงพิชชา วาจาอ่อน 1/ 1 3
123 17/07/2560 13:16:32 MB10165 27030 เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแสง 1/11 3
122 17/07/2560 13:16:22 MB09848 26713 เด็กหญิงกาญจนี มาอินทร์ 1/ 4 3
121 17/07/2560 13:16:16 MB09838 26703 เด็กชายยอดขวัญ ฉิมมะวัน 1/ 4 3
120 17/07/2560 13:16:11 MB10028 26893 เด็กหญิงธิญาดา แจ่มจำรัส 1/ 8 3
119 17/07/2560 13:16:08 MB09811 26676 เด็กหญิงปาริชาติ ธภูธร 1/ 3 3
118 17/07/2560 13:16:02 MB10029 26894 เด็กหญิงปิยะพร สีคันชัย 1/ 8 3
117 17/07/2560 13:15:40 MB09818 26683 เด็กหญิงวิราวรรณ ลาสุดี 1/ 3 3
116 17/07/2560 13:14:47 MB09823 26688 เด็กหญิงอัญธิกา คำเสียง 1/ 3 3
115 17/07/2560 13:12:29 MB10055 26920 เด็กชายอดุลวิทย์ วิจิตรบุญชูวงศ์ 1/ 9 3
114 17/07/2560 13:12:07 MB09742 26607 เด็กชายกนกพล ด่านขุนทด 1/ 2 3
113 17/07/2560 13:12:00 MB09754 26619 เด็กชายศราวุฒิ โชติงาม 1/ 2 3
112 17/07/2560 13:11:53 MB09746 26611 เด็กชายนนทวัฒน์ จิราพงษ์ 1/ 2 3
111 17/07/2560 13:11:36 MB09772 26637 เด็กหญิงปัฐมาวดี เสมอเหมือน 1/ 2 3
110 17/07/2560 13:11:32 MB09783 26648 เด็กหญิงแพรวา ศรีสุพรรณ์ 1/ 2 3
109 17/07/2560 13:11:28 MB09777 26642 เด็กหญิงสวรินทร์ ปัตเต 1/ 2 3
108 17/07/2560 13:11:24 MB09762 26627 เด็กหญิงกรรณิกา บินขุนทด 1/ 2 3
107 17/07/2560 13:10:22 MB09748 26613 เด็กชายนัฐพงษ์ แสงสุริยา 1/ 2 3
106 17/07/2560 13:10:03 MB10054 26919 เด็กชายสุทธิพงษ์ แจ้งเจนใจ 1/ 9 3
105 17/07/2560 13:09:50 MB09767 26632 เด็กหญิงชมพูนุช สูงเจริญ 1/ 2 3
104 17/07/2560 13:03:59 MB09902 26767 เด็กหญิงน้ำทิพย์ บุญจันทร์ 1/ 5 3
103 17/07/2560 13:03:52 MB09895 26760 เด็กหญิงณัฐพร เลียงผา 1/ 5 3
102 17/07/2560 12:55:16 MB09900 26765 เด็กหญิงธีมาพร พุกคุ่ย 1/ 5 3
101 17/07/2560 12:55:08 MB09889 26754 เด็กหญิงจันทราลักษณ์ แก้วระวัง 1/ 5 3
100 17/07/2560 12:13:04 MB10344 27044 เด็กชายปาณัสม์ จินดารักษ์ 1/12 3
99 17/07/2560 12:12:59 MB09705 26570 เด็กชายธนกร ฤกษ์ตรี 1/ 1 3
98 17/07/2560 12:12:56 MB09881 26746 เด็กชายวรพล ภมรคล 1/ 5 3
97 17/07/2560 12:12:49 MB09882 26747 เด็กชายวรวิทย์ วิริยะกิจเจริญชัย 1/ 5 3
96 17/07/2560 12:12:41 MB09876 26741 เด็กชายทวิชัย เครืออนันต์ 1/ 5 3
95 17/07/2560 12:12:34 MB09877 26742 เด็กชายนครินทร์ เอี่ยมเฟื่อง 1/ 5 3
94 17/07/2560 12:12:29 MB09884 26749 เด็กชายอนุรักษ์ นาคสัมฤทธิ์ 1/ 5 3
93 17/07/2560 12:11:56 MB10347 27047 เด็กชายศักดา เเก้วเรือง 1/12 3
92 17/07/2560 12:11:24 MB10017 26882 เด็กหญิงกิติยา พันธุเกตุ 1/ 8 3
91 17/07/2560 12:11:20 MB10021 26886 เด็กหญิงชนิดา อินทร์เชื้อ 1/ 8 3
90 17/07/2560 12:11:05 MB09878 26743 เด็กชายนรวิชญ์ เครือแดง 1/ 5 3
89 17/07/2560 12:10:52 MB09884 26749 เด็กชายอนุรักษ์ นาคสัมฤทธิ์ 1/ 5 3
88 17/07/2560 12:07:02 MB09845 26710 เด็กหญิงกนกพร ธรรมชาติ 1/ 4 3
87 17/07/2560 12:06:58 MB10365 27065 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์สุวรรณ 1/12 3
86 17/07/2560 12:06:53 MB10356 27056 เด็กหญิงชาลิสา ระวาดชิต 1/12 3
85 17/07/2560 12:03:59 MB09845 26710 เด็กหญิงกนกพร ธรรมชาติ 1/ 4 3
84 17/07/2560 12:00:21 MB09849 26714 เด็กหญิงจันเพ็ญ กำจาย 1/ 4 3
83 17/07/2560 12:00:17 MB09734 26599 เด็กหญิงวรกมล ใจรักษา 1/ 1 3
82 17/07/2560 12:00:13 MB09845 26710 เด็กหญิงกนกพร ธรรมชาติ 1/ 4 3
81 17/07/2560 11:58:22 MB10061 26926 เด็กหญิงณัฐพร ทองบุญ 1/ 9 3
80 17/07/2560 11:58:11 MB10076 26941 เด็กหญิงสุจิตรา นาอ้อม 1/ 9 3
79 17/07/2560 11:58:06 MB10081 26946 เด็กหญิงอาภาภัทร คงเจริญ 1/ 9 3
78 17/07/2560 11:56:19 MB10017 26882 เด็กหญิงกิติยา พันธุเกตุ 1/ 8 3
77 17/07/2560 11:56:13 MB10024 26889 เด็กหญิงณัฐชา บุญนารักษ์ 1/ 8 3
76 17/07/2560 11:56:08 MB10021 26886 เด็กหญิงชนิดา อินทร์เชื้อ 1/ 8 3
75 17/07/2560 11:55:46 MB09793 26658 เด็กชายศรัณย์ภัทร สุวรรณน่วม 1/ 3 3
74 17/07/2560 11:55:33 MB09858 26723 เด็กหญิงวิรดา กันแคล้ว 1/ 4 3
73 17/07/2560 11:55:30 MB09850 26715 เด็กหญิงชนิตร์นันท์ ขันทอง 1/ 4 3
72 17/07/2560 11:55:25 MB09861 26726 เด็กหญิงศิรประภา อุเทนสุด 1/ 4 3
71 17/07/2560 11:55:20 MB09800 26665 เด็กชายอภินันท์ มหาพรม 1/ 3 3
70 17/07/2560 11:55:09 MB09855 26720 เด็กหญิงธิดา แก้วโชติ 1/ 4 3
69 17/07/2560 11:54:54 MB09833 26698 เด็กชายธนากร ตะกรุดจันทร์ 1/ 4 3
68 17/07/2560 11:54:48 MB09858 26723 เด็กหญิงวิรดา กันแคล้ว 1/ 4 3
67 17/07/2560 11:54:44 MB09850 26715 เด็กหญิงชนิตร์นันท์ ขันทอง 1/ 4 3
66 17/07/2560 11:53:25 MB09714 26579 เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ญภาค 1/ 1 3
65 17/07/2560 11:51:47 MB09864 26729 เด็กหญิงสุกัญญา หลายภา 1/ 4 3
64 17/07/2560 11:51:20 MB10033 26898 เด็กหญิงสุพัตรา จิตรกุศล 1/ 8 3
63 17/07/2560 11:51:14 MB10035 26900 เด็กหญิงอรุณนภา ตองอ่อน 1/ 8 3
62 17/07/2560 11:51:09 MB10038 26903 เด็กหญิงเบญญาภา อินทามา 1/ 8 3
61 17/07/2560 11:50:56 MB10031 26896 เด็กหญิงฤดีมาศ ดีด้วย 1/ 8 3
60 17/07/2560 11:49:33 MB09794 26659 เด็กชายศรัณย์ภัทร โพธิ์เกตุ 1/ 3 3
59 17/07/2560 11:49:28 MB09837 26702 เด็กชายภัคธร สัตย์จีน 1/ 4 3
58 17/07/2560 11:49:21 MB10351 27051 เด็กชายอภิสิทธิ์ เเซ่ล้อ 1/12 3
57 17/07/2560 11:49:17 MB10174 27039 เด็กชายทักษ์ดนัย ตันวงค์ 1/12 3
56 17/07/2560 11:48:48 MB10147 27012 เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน 1/11 3
55 17/07/2560 11:48:43 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 1/11 3
54 17/07/2560 11:48:37 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 1/11 3
53 17/07/2560 11:46:44 MB10343 27043 เด็กชายนวดล มะโนสา 1/12 3
52 17/07/2560 11:46:40 MB10168 27033 เด็กชายกันธชาติ พรมไทย 1/12 3
51 17/07/2560 11:45:54 MB10356 27056 เด็กหญิงชาลิสา ระวาดชิต 1/12 3
50 17/07/2560 11:45:48 MB10365 27065 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์สุวรรณ 1/12 3
49 17/07/2560 11:45:25 MB10367 27067 เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีวิชัย 1/12 3
48 17/07/2560 11:45:21 MB10369 27069 เด็กหญิงสินีรัตน์ หมั่นนา 1/12 3
47 17/07/2560 11:45:16 MB10369 27069 เด็กหญิงสินีรัตน์ หมั่นนา 1/12 3
46 17/07/2560 11:45:10 MB09894 26759 เด็กหญิงฐิติมา ธรรมมา 1/ 5 3
45 17/07/2560 11:43:31 MB09894 26759 เด็กหญิงฐิติมา ธรรมมา 1/ 5 3
44 17/07/2560 11:42:21 MB09889 26754 เด็กหญิงจันทราลักษณ์ แก้วระวัง 1/ 5 3
43 17/07/2560 11:41:37 MB09705 26570 เด็กชายธนกร ฤกษ์ตรี 1/ 1 3
42 17/07/2560 11:41:33 MB09881 26746 เด็กชายวรพล ภมรคล 1/ 5 3
41 17/07/2560 11:39:55 MB09826 26691 เด็กชายกฤษณ แก้วขุนทด 1/ 4 3
40 17/07/2560 11:39:48 MB10170 27035 เด็กชายฐิติชัย ลานเจริญ 1/12 3
39 17/07/2560 11:39:43 MB10341 27041 เด็กชายธีรเนศ หารสามศรี 1/12 3
38 17/07/2560 11:37:28 MB10345 27045 เด็กชายพงษ์รพี เงียบเย้า 1/12 3
37 17/07/2560 11:37:23 MB10350 27050 เด็กชายอภิรักษ์ เอี่ยมนาคา 1/12 3
36 17/07/2560 11:37:20 MB10344 27044 เด็กชายปาณัสม์ จินดารักษ์ 1/12 3
35 17/07/2560 11:35:04 MB09724 26589 เด็กหญิงณิชากร อัมพะวา 1/ 1 3
34 17/07/2560 11:34:34 MB09718 26583 เด็กหญิงจารุวัฒน์ บัวคลี่ 1/ 1 3
33 17/07/2560 11:34:29 MB09724 26589 เด็กหญิงณิชากร อัมพะวา 1/ 1 3
32 17/07/2560 11:34:17 MB10346 27046 เด็กชายพิพัฒนชัย ปานสีทอง 1/12 3
31 17/07/2560 11:34:12 MB10171 27036 เด็กชายณัฏฐภัทร ตรีณาวงษ์ 1/12 3
30 17/07/2560 11:34:07 MB09787 26652 เด็กชายธนเดช กลมเกลี้ยง 1/ 3 3
29 17/07/2560 11:34:05 MB09785 26650 เด็กชายกิตติภพ บุญมี 1/ 3 3
28 17/07/2560 11:34:05 MB09785 26650 เด็กชายกิตติภพ บุญมี 1/ 3 3
27 17/07/2560 11:34:04 MB09785 26650 เด็กชายกิตติภพ บุญมี 1/ 3 3
26 17/07/2560 11:34:03 MB09785 26650 เด็กชายกิตติภพ บุญมี 1/ 3 3
25 17/07/2560 11:33:42 MB10011 26876 เด็กชายรัชชานนท์ พริพล 1/ 8 3
24 17/07/2560 11:33:34 MB09957 26822 เด็กชายธราธร เอี่ยมสอาด 1/ 7 3
23 17/07/2560 11:33:29 MB10004 26869 เด็กชายธนากร ประสาทสงค์ 1/ 8 3
22 17/07/2560 11:33:24 MB10000 26865 เด็กชายจิรวัฒน์ อาสนา 1/ 8 3
21 17/07/2560 11:33:12 MB10005 26870 เด็กชายปฐพล งามประเสริฐ 1/ 8 3
20 17/07/2560 11:32:21 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 1/ 2 3
19 17/07/2560 11:32:01 MB09771 26636 เด็กหญิงนิทิภรณ์ แสนรัง 1/ 2 3
18 17/07/2560 11:30:41 MB09760 26625 เด็กหญิงกนกพร วงษ์สุวรรณ 1/ 2 3
17 17/07/2560 11:30:24 MB10347 27047 เด็กชายศักดา เเก้วเรือง 1/12 3
16 17/07/2560 11:30:17 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 1/ 2 3
15 17/07/2560 11:30:05 MB09771 26636 เด็กหญิงนิทิภรณ์ แสนรัง 1/ 2 3
14 17/07/2560 11:29:32 MB09760 26625 เด็กหญิงกนกพร วงษ์สุวรรณ 1/ 2 3
13 17/07/2560 11:29:29 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 1/ 2 3
12 17/07/2560 11:29:10 MB10169 27034 เด็กชายกิตติชัย ตรงมา 1/12 3
11 17/07/2560 11:24:25 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 1/11 3
10 17/07/2560 11:24:00 MB10160 27025 เด็กหญิงสุนิสา ป่าสลุง 1/11 3
9 17/07/2560 11:22:43 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 1/11 3
8 17/07/2560 11:22:34 MB10160 27025 เด็กหญิงสุนิสา ป่าสลุง 1/11 3
7 17/07/2560 11:19:09 MB09959 26824 เด็กชายปราบดา ศรีชุมพร 1/ 7 3
6 17/07/2560 11:18:51 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 1/ 1 3
5 17/07/2560 07:34:04 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 1/ 7 3
4 17/07/2560 07:33:33 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 1/ 7 3
3 17/07/2560 07:27:34 MB09776 26641 เด็กหญิงมุกมณี อารีเอื้อ 1/ 2 3
2 17/07/2560 07:24:57 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 1/ 7 3
1 17/07/2560 06:56:58 MB09766 26631 เด็กหญิงจิรนันท์ ส่งศิริ 1/ 2 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software