ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 17/07/2560
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
24 17/07/2560 12:13:17 MB09066 25944 เด็กหญิงธารารัตน์ หมั่นการนา 2/ 1 3
23 17/07/2560 12:11:10 MB09402 26273 เด็กหญิงอาทิติญา อุเทนจันทร์ 2/ 8 3
22 17/07/2560 12:11:08 MB09389 26260 เด็กหญิงพรรษา รักษาเงิน 2/ 8 3
21 17/07/2560 12:10:18 MB09335 26206 เด็กหญิงตริยาภรณ์ แข็งกระบือ 2/ 7 3
20 17/07/2560 12:10:15 MB09325 26196 เด็กหญิงกิตติญา พันชนะชญานันท์ 2/ 7 3
19 17/07/2560 12:10:03 MB09343 26214 เด็กหญิงพรวลี หาสุข 2/ 7 3
18 17/07/2560 12:08:42 MB09343 26214 เด็กหญิงพรวลี หาสุข 2/ 7 3
17 17/07/2560 12:08:33 MB09325 26196 เด็กหญิงกิตติญา พันชนะชญานันท์ 2/ 7 3
16 17/07/2560 12:05:13 MB09281 26152 เด็กชายวรัญชัย จันทร์สน 2/ 6 3
15 17/07/2560 11:58:53 MB09335 26206 เด็กหญิงตริยาภรณ์ แข็งกระบือ 2/ 7 3
14 17/07/2560 11:50:17 MB09190 26063 เด็กชายสุรพัศ ช่ออุบล 2/ 4 3
13 17/07/2560 11:50:16 MB09190 26063 เด็กชายสุรพัศ ช่ออุบล 2/ 4 3
12 17/07/2560 11:50:14 MB09192 26065 เด็กชายเจษฎา วันคำ 2/ 4 3
11 17/07/2560 11:50:11 MB09183 26056 เด็กชายธัญยธรณ์ ชัยสิทธิ์ 2/ 4 3
10 17/07/2560 11:45:59 MB09281 26152 เด็กชายวรัญชัย จันทร์สน 2/ 6 3
9 17/07/2560 11:45:42 MB09188 26061 เด็กชายวศิน มหาชัย 2/ 4 3
8 17/07/2560 11:45:39 MB09178 26050 เด็กชายกษาปณ์ โสภา 2/ 4 3
7 17/07/2560 11:45:30 MB09182 26055 เด็กชายธนวัฒน์ ทองจันทึก 2/ 4 3
6 17/07/2560 11:35:41 MB09156 26028 เด็กหญิงนริศรา เหมือดสุรินทร์ 2/ 3 3
5 17/07/2560 11:31:33 MB09402 26273 เด็กหญิงอาทิติญา อุเทนจันทร์ 2/ 8 3
4 17/07/2560 11:31:31 MB09389 26260 เด็กหญิงพรรษา รักษาเงิน 2/ 8 3
3 17/07/2560 07:41:11 MB09221 26093 เด็กหญิงเจนจิรา อุ่มชอุ้ม 2/ 4 3
2 17/07/2560 07:33:22 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
1 17/07/2560 07:25:03 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 2/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software