ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 17/07/2560
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
9 17/07/2560 15:01:58 MB08147 25693 เด็กหญิงนุชรี แก้วหนองสังข์ 3/10 3
8 17/07/2560 12:30:31 MB05661 23338 นางสาวนภัสรา ภูมรินทร์ 3/ 2 3
7 17/07/2560 12:11:00 MB07981 25527 เด็กชายณัฐชนน สมเกิด 3/ 7 3
6 17/07/2560 12:10:29 MB07996 25542 เด็กชายอัครพล สนิทไทย 3/ 7 3
5 17/07/2560 12:08:38 MB07740 25288 เด็กหญิงโชติรัศมิ์ ลิ้มทัศไนยกุล 3/ 1 3
4 17/07/2560 11:27:29 MB08017 25563 เด็กหญิงอธิชา แจ่มปัญญา 3/ 7 3
3 17/07/2560 11:25:53 MB07981 25527 เด็กชายณัฐชนน สมเกิด 3/ 7 3
2 17/07/2560 11:24:31 MB07776 25324 เด็กหญิงวรันต์ยา โลหะจินดา 3/ 2 3
1 17/07/2560 07:40:04 MB07740 25288 เด็กหญิงโชติรัศมิ์ ลิ้มทัศไนยกุล 3/ 1 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software