ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 17/07/2560
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
16 17/07/2560 13:09:38 MB10317 27209 นางสาวนิรชา ศรีโพธิ์ 4/ 9 3
15 17/07/2560 13:09:36 MB10317 27209 นางสาวนิรชา ศรีโพธิ์ 4/ 9 3
14 17/07/2560 13:09:32 MB10318 27210 นางสาววรัญญา น้อยเจริญ 4/ 9 3
13 17/07/2560 13:09:27 MB10315 27207 นางสาวนรีกานต์ แผลงนอก 4/ 9 3
12 17/07/2560 13:09:21 MB10319 27211 นางสาววิจิตรา บุญปัญญา 4/ 9 3
11 17/07/2560 13:09:13 MB06893 24725 เด็กหญิงชัญญานุช นรินทร์นอก 4/ 9 3
10 17/07/2560 12:53:55 MB10241 27140 นางสาววาสิณี คนาศักดิ์ 4/ 4 3
9 17/07/2560 12:53:49 MB10240 27139 นางสาวพิมพ์ภิชชา ฤทธิ์คณารักษ์ 4/ 4 3
8 17/07/2560 12:53:45 MB10239 27138 นางสาวพิชญา บรรจงเบญญาพล 4/ 4 3
7 17/07/2560 12:53:41 MB10234 27133 นางสาวณัฐธยาน์ เหงากุล 4/ 4 3
6 17/07/2560 12:17:26 MB10315 27207 นางสาวนรีกานต์ แผลงนอก 4/ 9 3
5 17/07/2560 12:17:17 MB10316 27208 นางสาวนัทชา แสนหนู 4/ 9 3
4 17/07/2560 12:17:09 MB10317 27209 นางสาวนิรชา ศรีโพธิ์ 4/ 9 3
3 17/07/2560 12:16:53 MB06893 24725 เด็กหญิงชัญญานุช นรินทร์นอก 4/ 9 3
2 17/07/2560 12:13:55 MB10318 27210 นางสาววรัญญา น้อยเจริญ 4/ 9 3
1 17/07/2560 12:13:48 MB10319 27211 นางสาววิจิตรา บุญปัญญา 4/ 9 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software