ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 17/07/2560
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
17 17/07/2560 13:02:35 MB00000 26521 5/10 3
16 17/07/2560 13:00:27 MB06636 24343 เด็กหญิงขนิษฐา เทียวประสงค์ 5/ 3 3
15 17/07/2560 12:54:30 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 5/10 3
14 17/07/2560 12:49:57 MB06528 24232 เด็กหญิงวิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง 5/ 2 3
13 17/07/2560 12:48:45 MB06636 24343 เด็กหญิงขนิษฐา เทียวประสงค์ 5/ 3 3
12 17/07/2560 12:47:13 MB06522 24223 เด็กหญิงพัทธนันท์ วงศ์อำมาตย์ 5/ 2 3
11 17/07/2560 12:47:08 MB06520 24221 เด็กหญิงปรียาพร ฟักอ่อน 5/ 2 3
10 17/07/2560 12:37:47 MB07493 24558 เด็กชายสรวิชญ์ ตุ้มหอม 5/ 4 3
9 17/07/2560 12:37:45 MB09637 26406 นายนัฐกิจ สุขม่วง 5/ 4 3
8 17/07/2560 12:32:51 MB06308 23930 เด็กชายปัณณฑัต ปริวัฒนศักดิ์ 5/ 1 3
7 17/07/2560 12:32:22 MB06303 23924 เด็กชายณัฐพงษ์ อาจวาที 5/ 1 3
6 17/07/2560 12:32:19 MB06313 23937 เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด 5/ 1 3
5 17/07/2560 12:27:04 MB00000 26521 5/10 3
4 17/07/2560 12:18:51 MB06535 24239 เด็กชายกีรติกานต์ เพิ่มพูลพานิช 5/ 1 3
3 17/07/2560 12:18:19 MB09551 26428 นางสาวกิตติยา พรหมบุตร 5/ 5 3
2 17/07/2560 07:40:57 MB06304 23925 เด็กชายณัฐวุฒิ พหลยุทธ 5/ 0 3
1 17/07/2560 07:21:38 MB09547 26432 นางสาววรางคณา เงินพัน 5/ 5 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software