ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 17/07/2560
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
10 17/07/2560 14:12:05 MB05757 23434 นางสาวปนัดดา สินธุไชย 6/ 1 3
9 17/07/2560 14:11:55 MB05758 23435 นางสาวประภัสสร ปั่นเมืองปัก 6/ 1 3
8 17/07/2560 14:11:41 MB06048 23725 นางสาวเจตนพร เพ็ชร์อินทร์ 6/ 1 3
7 17/07/2560 13:08:19 MB07536 25719 นางสาวเบญจวรรณ จันทะเจียง 6/ 1 3
6 17/07/2560 13:01:58 MB07531 25714 นางสาวชุติมณฑน์ ภู่ระยับ 6/ 1 3
5 17/07/2560 13:01:55 MB07536 25719 นางสาวเบญจวรรณ จันทะเจียง 6/ 1 3
4 17/07/2560 12:42:48 MB05598 23275 นายภัทรพงศ์ แสงทอง 6/ 1 3
3 17/07/2560 12:36:51 MB05853 23530 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง 6/ 5 3
2 17/07/2560 12:30:28 MB07654 25840 นางสาววราภรณ์ ตีระนิล 6/ 7 3
1 17/07/2560 07:40:10 MB06014 23691 นายภูวดล ช่างเหลา 6/ 5 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software