วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 17/07/2560
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 43 26 0 69
2 3 0 0 3
3 1 1 0 2
4 0 13 0 13
5 4 3 0 7
6 0 1 0 1
อื่น ๆ 1 0 0 1
รวม 52 44 0 96
Library 2002 V2 Program
70 >
63 >
56 >
49 >
42 >
35 >
28 >
21 >
14 >
7 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software