วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 19/06/2560
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 60 78 0 138
2 4 13 0 17
3 3 1 0 4
4 6 15 0 21
5 11 20 0 31
6 4 2 0 6
อื่น ๆ 0 7 0 7
รวม 88 136 0 224
Library 2002 V2 Program
150 >
135 >
120 >
105 >
90 >
75 >
60 >
45 >
30 >
15 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software