แนะนำหนังสือกลุ่มนานาสาระ จำนวน 863 เล่ม
รหัสหนังสือ   BR016903 รหัสดิวอี้ [ISBN]   . [9789743651885] 1
ชื่อผู้แต่ง   อำนวย วีรวรรณ,ดร.
ชื่อเรื่อง   พระมหากษัตรย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
หัวเรื่อง  
สำนักพิมพ์   อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิ่ชชิ่ง
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016902 รหัสดิวอี้ [ISBN]   895.915 [9789747555080] 2
ชื่อผู้แต่ง   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด-
ชื่อเรื่อง   คำพ่อสอน เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
หัวเรื่อง   พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์   โรงพิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   99
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016901 รหัสดิวอี้ [ISBN]   895.915 [9789745921757] 3
ชื่อผู้แต่ง   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด-
ชื่อเรื่อง   คำพ่อสอน เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง   พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์   โรงพิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   109
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016900 รหัสดิวอี้ [ISBN]   895.915 [9789748320205] 4
ชื่อผู้แต่ง   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด-
ชื่อเรื่อง   คำพ่อสอน เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
หัวเรื่อง   พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์   โรงพิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์   2552 ราคา   99
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016899 รหัสดิวอี้ [ISBN]   039.95911 [9786167709079] 5
ชื่อผู้แต่ง   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด-
ชื่อเรื่อง   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม19
หัวเรื่อง   ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์   ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   80
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016878 รหัสดิวอี้ [ISBN]   720.95 [ ] 6
ชื่อผู้แต่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ชื่อเรื่อง   หมู่พระมหามณเฑียร
หัวเรื่อง   สถาปัตยกรรมไทย
สำนักพิมพ์   สำนักงานพระราชวัง
ปีที่พิมพ์   2554 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016877 รหัสดิวอี้ [ISBN]   294.308 [9786165432078] 7
ชื่อผู้แต่ง   คณะบรรณาธิการ
ชื่อเรื่อง   ไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่9
หัวเรื่อง   วรรณคดีพุทธศาสนา
สำนักพิมพ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016876 รหัสดิวอี้ [ISBN]   929.709593 [9743263675 ] 8
ชื่อผู้แต่ง   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อเรื่อง   เทพรัตนเมธี
หัวเรื่อง   เทพรัตนราชสุดา
สำนักพิมพ์   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์   2549 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016872 รหัสดิวอี้ [ISBN]   728.8 [ ] 9
ชื่อผู้แต่ง   บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร,สมเด็จพระ-
ชื่อเรื่อง   กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยรัตนโกสินทร์
หัวเรื่อง   กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
สำนักพิมพ์   กรมศิลปกร
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016871 รหัสดิวอี้ [ISBN]   929.81593 [9789744250742] 10
ชื่อผู้แต่ง   ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี-
ชื่อเรื่อง   เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเ็ด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาั
หัวเรื่อง   เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
สำนักพิมพ์   สำนักพิพิธณฑสถานแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016867 รหัสดิวอี้ [ISBN]   929.709593 [9786167267197] 11
ชื่อผู้แต่ง   ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
ชื่อเรื่อง   A MEMOIR OF HIS MAJESTY KING BHUMIBOL ADULYADEJ OF THAILAND
หัวเรื่อง   ราชสกุลวงศ์
สำนักพิมพ์   โรงพิมพ์กรุงเทพ(๑๙๘๔)
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016866 รหัสดิวอี้ [ISBN]   158. [9786167681061] 12
ชื่อผู้แต่ง   มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง-
ชื่อเรื่อง   มองบ้านเพดานดาว
หัวเรื่อง   การดำเนินชีวิต
สำนักพิมพ์   อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   300
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016865 รหัสดิวอี้ [ISBN]   294.309 [9749508114 ] 13
ชื่อผู้แต่ง   ประเวศ วะสี-
ชื่อเรื่อง   94 ชีวิต ท่องแดนพุทธภูมิ
หัวเรื่อง   พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์   หมอชาวบ้าน
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016864 รหัสดิวอี้ [ISBN]   039.95911 [9789742475017] 14
ชื่อผู้แต่ง   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด-
ชื่อเรื่อง   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม18
หัวเรื่อง   ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์   ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   80
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016862 รหัสดิวอี้ [ISBN]   929.709593 [ ] 15
ชื่อผู้แต่ง   วรรณกรรมและประวัติศาสตร์,สำนัก-
ชื่อเรื่อง   ราชสกุลวงศ์
หัวเรื่อง   ราชสกุล
สำนักพิมพ์   สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ปีที่พิมพ์   2554 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016861 รหัสดิวอี้ [ISBN]   923.1593 [ ] 16
ชื่อผู้แต่ง   พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน-
ชื่อเรื่อง   นวมินทรมหาราชาธิราช
หัวเรื่อง   ภูมิพลอดุลเดช,พระบามสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์   โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016860 รหัสดิวอี้ [ISBN]   923.1593 [ ] 17
ชื่อผู้แต่ง   พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน-
ชื่อเรื่อง   นวมินทรมหาราชาธิราช
หัวเรื่อง   ภูมิพลอดุลเดช,พระบามสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์   โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016859 รหัสดิวอี้ [ISBN]   361.74 [ ] 18
ชื่อผู้แต่ง   -
ชื่อเรื่อง   คลังหลวง
หัวเรื่อง   การบริจาคทรัพย์
สำนักพิมพ์   มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย
ปีที่พิมพ์   2554 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016858 รหัสดิวอี้ [ISBN]   361.74 [ ] 19
ชื่อผู้แต่ง   -
ชื่อเรื่อง   คลังหลวง
หัวเรื่อง   การบริจาคทรัพย์
สำนักพิมพ์   มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย
ปีที่พิมพ์   2554 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016857 รหัสดิวอี้ [ISBN]   361.74 [ ] 20
ชื่อผู้แต่ง   -
ชื่อเรื่อง   คลังหลวง
หัวเรื่อง   การบริจาคทรัพย์
สำนักพิมพ์   มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย
ปีที่พิมพ์   2554 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016856 รหัสดิวอี้ [ISBN]   039.95911 [9749246004 ] 21
ชื่อผู้แต่ง   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด-
ชื่อเรื่อง   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม4
หัวเรื่อง   ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์   ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   80
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016855 รหัสดิวอี้ [ISBN]   039.95911 [9749246004 ] 22
ชื่อผู้แต่ง   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด-
ชื่อเรื่อง   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม1
หัวเรื่อง   ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์   ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์   2553 ราคา   80
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016852 รหัสดิวอี้ [ISBN]   379.593 [9789745594043] 23
ชื่อผู้แต่ง   เลขาธิการสภาการศึกษา,สำนักงาน
ชื่อเรื่อง   อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย
หัวเรื่อง   การศึกษาไทย
สำนักพิมพ์   ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016851 รหัสดิวอี้ [ISBN]   . [ ] 24
ชื่อผู้แต่ง   เวชศาสตร์เขตร้อน,มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง   จากสวนผึ้ง ถึง ทุ่งพญาไท
หัวเรื่อง  
สำนักพิมพ์  
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016850 รหัสดิวอี้ [ISBN]   634.972 [9789742869489] 25
ชื่อผู้แต่ง   ดำรง พิเดช
ชื่อเรื่อง   ดูแลต้นสักใหญ่...ให้แผ่นดิน
หัวเรื่อง   ต้นสัก
สำนักพิมพ์   กรม
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016847 รหัสดิวอี้ [ISBN]   . [9789743651885] 26
ชื่อผู้แต่ง   อำนวย วีรวรรณ,ดร.
ชื่อเรื่อง   พระมหากษัตรย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
หัวเรื่อง  
สำนักพิมพ์   อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิ่ชชิ่ง
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016846 รหัสดิวอี้ [ISBN]   616.024 [9789744176648] 27
ชื่อผู้แต่ง   ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,สมเ็ด็จพระ
ชื่อเรื่อง   ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่๕ เล่ม๓
หัวเรื่อง   ตำรับยาหลวง
สำนักพิมพ์   กรม
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016845 รหัสดิวอี้ [ISBN]   923.1593 [- ] 28
ชื่อผู้แต่ง   ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,สมเ็ด็จพระ
ชื่อเรื่อง   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา
หัวเรื่อง   ภูมิพลอดุยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหา
สำนักพิมพ์   กรม
ปีที่พิมพ์   2555 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016844 รหัสดิวอี้ [ISBN]   923.1593 [- ] 29
ชื่อผู้แต่ง   ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,สมเ็ด็จพระ
ชื่อเรื่อง   ศาลยุติธรรมกับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่อง   ภูมิพลอดุยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหา
สำนักพิมพ์   กองสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์   2554 ราคา   0
ดัชนีหนังสือ   null
สารบัญหนังสือ   null
บรรณนิทัศน์   null
Library2002V2
รหัสหนังสือ   BR016843 รหัสดิวอี้ [ISBN]   923.1593 [- ] 30
ชื่อผู้แต่ง   ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,สมเ็ด็จพระ
ชื่อเรื่อง   ศาลยุติธรรมกับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว