ระเบียบการใช้ห้องสมุดโรงเรียน
  • การยืมหนังสือแต่ละครั้งยืมได้ไม่เกิน  5  เล่ม   ต่อ  3  วัน
  • ต้องส่งหนังสือที่ยืมตามกำหนด ถ้าส่งเกินกำหนดจะถูกปรับวันละ  1  บาท
  • ถ้าหนังสือชำรุด  หาย  จะต้องใช้ค่าเสียหายนั้นๆ
  • ถ้าทำผิดระเบียบบ่อยครั้งอาจถูกตัดสิทธิ์การรับบริการ

ระเบียบการยืมหนังสือสำหรับนักเรียน

  1. ยืมได้ครั้งละ  3  วัน   หนังสืออ้างอิง, วารสาร, หนังสือพิมพ์  ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด
  2. สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาคเรียนเป็นต้นไปยืมออกได้ครั้งละ 1 วัน
  3. หนังสือมีไว้ในครอบครองไม่เกิน 5 เล่ม
  4. นักเรียนสามารถยืม และคืนหนังสือได้ในเวลาเช้าก่อนโรงเรียนเข้า, พักกลางวัน และหลังโรงเรียนเลิก

ระเบียบการใช้เครื่องเล่น  VCD และ TV
            ใช้สำหรับรับชมรายการที่มีประโยชน์  ความรู้  เช่น  สารคดี  ประวัติศาสตร์  หรือสื่อที่เกี่ยวกับการศึกษา

              ไม่รับชมภาพยนตร์   ฟังเพลง   หรือเล่นเกมส์

ระเบียบการใช้อินเตอร์เน็ต

  1. ควรใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียน
  2. ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้เพิ่มเติมที่ตนเองต้องการศึกษา

****  ห้ามเล่นแชท , เล่นเกมส์ , เว็บไซต์ที่สื่อในทางไม่ดี ****


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software