การจัดหมวดหมู่หนังสือ

การจัดหมวดหมู่หนังสือ
จัดตามระบบทศนิยมของ เมลวิล  ดิวอี้  ซึ่งแยกประเภทหนังสือตามเนื้อเรื่องของหนังสือ  โดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งทำให้หนังสือเล่มเดียวกัน หรือเหมือนกันอยู่รวมกัน

000         ความรู้ทั่วไป  เบ็ดเตล็ด
100         ปรัชญา
200         ศาสนา
300         สังคมศาสตร์
400         ภาษาศาสตร์
500         วิทยาศาสตร์
600         วิทยาศาสตร์ประยุกต์
700         ศิลปกรรม และบันเทิง
800         วรรณคดี
900         ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว


นอกจากนี้ยังมีหนังสือบางประเภทที่ใช้ตัวอักษรแทนตัวเลข เป็น  สัญลักษณ์  เช่น

น                           นวนิยาย
ร.ส.                        เรื่องสั้น
อ.                           หนังสืออ้างอิงภาษาไทย,
R หรือ Ref              ภาษาต่างประเทศ
ย.                            เยาวชนภาษาไทย,
J.                            ภาษาต่างประเทศ

 

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software