ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 03/12/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
3 03/12/2562 13:16:29 MB07715 25263 นางสาวจิตรกัญญา เสรักษา 5/ 1 3
2 03/12/2562 12:54:15 MB07715 25263 นางสาวจิตรกัญญา เสรักษา 5/ 1 3
1 03/12/2562 12:53:45 MB07735 25283 นางสาวสุดารัตน์ ศิลา 5/ 1 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software