ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 10/08/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
14 10/08/2561 12:34:35 MB07493 24558 เด็กชายสรวิชญ์ ตุ้มหอม 6/ 4 3
13 10/08/2561 12:34:32 MB09637 26406 นายนัฐกิจ สุขม่วง 6/ 4 3
12 10/08/2561 12:29:53 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
11 10/08/2561 12:29:51 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
10 10/08/2561 12:18:33 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 6/ 1 3
9 10/08/2561 12:18:32 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 6/ 1 3
8 10/08/2561 12:18:26 MB10180 27080 นางสาวกมลชนก บำขุนทด 6/ 1 3
7 10/08/2561 12:17:48 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 6/ 1 3
6 10/08/2561 12:08:29 MB09612 26528 นางสาวเบญญาภา เกิดมงคล 6/10 3
5 10/08/2561 12:08:25 MB06529 24233 เด็กหญิงอมราวดี สุขุมพันธุ์พงศ์ 6/10 3
4 10/08/2561 12:05:25 MB06258 23949 เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรประทุม 6/10 3
3 10/08/2561 11:28:38 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
2 10/08/2561 11:02:00 MB06496 24194 เด็กชายธนดล บุญพิมพ์ 6/ 1 3
1 10/08/2561 11:01:23 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software