ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 03/12/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
56 03/12/2562 15:56:15 MB06960 24792 เด็กหญิงเพชรรินทร์ พูลหิรัญ 6/ 5 3
55 03/12/2562 15:08:59 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
54 03/12/2562 14:51:09 MB11003 27684 เด็กหญิงพัชรี เม่นสุวรรณ์ 3/11 3
53 03/12/2562 14:46:48 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 4/ 9 3
52 03/12/2562 13:30:25 MB10612 27293 เด็กชายชญานนท์ กัลณา 3/ 2 3
51 03/12/2562 13:25:35 MB10657 27338 เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิถาวร 3/ 3 3
50 03/12/2562 13:25:26 MB10674 27355 เด็กหญิงกิตติมา คำสาลา 3/ 3 3
49 03/12/2562 13:25:19 MB10686 27366 เด็กหญิงพัชราภา พิมพาสร้อย 3/ 3 3
48 03/12/2562 13:25:14 MB10680 27360 เด็กหญิงณิชชยากรณ์ ชัยสิทธิ์ 3/ 3 3
47 03/12/2562 13:25:04 MB10687 27367 เด็กหญิงพิชญาภา ไชยชาย 3/ 3 3
46 03/12/2562 13:24:59 MB10677 27358 เด็กหญิงณัฐธนิชา สายสุด 3/ 3 3
45 03/12/2562 13:23:32 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 3/ 2 3
44 03/12/2562 13:23:25 MB10630 27311 เด็กชายอิทธิพล ตาทอง 3/ 2 3
43 03/12/2562 13:20:58 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 3/ 2 3
42 03/12/2562 13:20:55 MB10645 27326 เด็กหญิงปานวาด มณีนพคุณ 3/ 0 3
41 03/12/2562 13:16:36 MB11431 28299 เด็กชายธีรศักดิ์ หอมพิกุล 2/10 3
40 03/12/2562 13:16:29 MB07715 25263 นางสาวจิตรกัญญา เสรักษา 6/ 1 3
39 03/12/2562 12:54:15 MB07715 25263 นางสาวจิตรกัญญา เสรักษา 6/ 1 3
38 03/12/2562 12:53:45 MB07735 25283 นางสาวสุดารัตน์ ศิลา 6/ 1 3
37 03/12/2562 12:44:14 1111111 00000 / 3
36 03/12/2562 12:02:19 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 3/ 4 3
35 03/12/2562 12:01:51 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 3/ 4 3
34 03/12/2562 11:59:51 MB10651 27332 เด็กหญิงอัญริว เดชโนนสังข์ 3/ 2 3
33 03/12/2562 11:53:18 MB11224 28092 เด็กชายกรุงเกษม งามเลิศชัย 2/ 5 3
32 03/12/2562 11:52:56 MB11253 28121 เด็กหญิงพรนัชชา แย้มพราย 2/ 5 3
31 03/12/2562 11:52:52 MB11249 28117 เด็กหญิงนรกมล พุกพวง 2/ 5 3
30 03/12/2562 11:52:45 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 4/ 9 3
29 03/12/2562 11:52:43 MB10144 27009 เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสีทอง 4/ 8 3
28 03/12/2562 11:52:35 MB11257 28125 เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงษาศิริ 2/ 5 3
27 03/12/2562 11:52:31 MB11256 28124 เด็กหญิงวารุนี พันธ์เดช 2/ 5 3
26 03/12/2562 11:52:26 MB11262 28130 เด็กหญิงเอมิกา สุริยันต์ 2/ 5 3
25 03/12/2562 11:48:44 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
24 03/12/2562 11:48:42 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
23 03/12/2562 11:48:40 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 4/ 3 3
22 03/12/2562 11:48:14 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 4/ 8 3
21 03/12/2562 11:47:54 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 4/ 9 3
20 03/12/2562 11:47:50 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 4/ 3 3
19 03/12/2562 11:47:39 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 3/ 1 3
18 03/12/2562 11:45:31 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 3/ 1 3
17 03/12/2562 11:45:22 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 3/ 1 3
16 03/12/2562 11:45:20 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 3/ 1 3
15 03/12/2562 11:43:21 MB10002 26867 เด็กชายชลสิทธิ์ ขุนทศ 4/ 4 3
14 03/12/2562 11:43:12 MB10014 26879 เด็กชายเตวิช ชัยมงคล 3/ 8 3
13 03/12/2562 11:40:51 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 3/ 7 3
12 03/12/2562 11:39:08 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
11 03/12/2562 11:37:42 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 4/ 5 3
10 03/12/2562 11:31:56 MB11215 28083 เด็กหญิงวรรณนิสสร รื่นรมย์ 2/ 4 3
9 03/12/2562 11:30:35 MB11504 28372 เด็กชายชัยวัฒน์ สินทรัพย์ 2/12 3
8 03/12/2562 11:30:17 MB11516 28384 เด็กชายวชิรพล ขุนนางจ่า 2/12 3
7 03/12/2562 11:19:18 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 4/ 9 3
6 03/12/2562 08:02:11 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
5 03/12/2562 08:01:47 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 4/ 9 3
4 03/12/2562 07:42:58 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
3 03/12/2562 07:39:49 MB11328 28196 เด็กหญิงนันทิยา เหม่นเเหลม 2/ 7 3
2 03/12/2562 07:39:44 MB11331 28199 เด็กหญิงภูษณิศา ศักดิ์การินทร์กุล 2/ 7 3
1 03/12/2562 07:39:39 MB11326 28194 เด็กหญิงนัทธมน ดีผิว 2/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software