ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 12/07/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
8 12/07/2562 14:49:11 MB07661 25847 นายพัชรพงศ์ สุวรรณวงษ์ 6/ 0 3
7 12/07/2562 13:04:25 MB07314 25147 นายวรชล บุญคำ 6/ 8 3
6 12/07/2562 12:47:37 MB07049 24880 เด็กหญิงสุภัสสร ภู่ศรี 6/ 1 3
5 12/07/2562 12:45:49 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 6/ 1 3
4 12/07/2562 12:36:36 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 6/ 1 3
3 12/07/2562 12:35:02 MB06890 24722 เด็กหญิงชนัดดา นครสูตร 6/ 2 3
2 12/07/2562 11:44:44 MB09671 26476 นายชาญชล หงวนบุญมาก 6/ 8 3
1 12/07/2562 11:43:49 MB09671 26476 นายชาญชล หงวนบุญมาก 6/ 8 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software